29.01.2020, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 21-2019/2020 zo dňa 29.1.2020

29.01.2020, Ľudovit Szerencsés

Matrika

  

Matrika upozorňuje FK, že zimné registračné obdobie s obmedzením a zo zahraničia je od 1.1. do 31.3.

Prestup amatéra uskutočnený počas registračného obdobia s obmedzením podľa článku 19 odseku 2 písm. b) a d) RAPP je platný do 30.06. príslušného roka. Po uplynutí termínu hráč automaticky je preregistrovaný späť do klubu, z ktorého hráč prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím termínu podľa prvej vety v zimnom prestupovom období, so súhlasom oboch klubov a hráča.


Športovo-technická komisia

  

1. ŠTK ObFZ Dunajská Streda zvoláva pracovné stretnutie s funkcionármi mládežníckych družstiev, ktorí sú účastníkmi zimných halových turnajov ObFZ Dunajská Streda v roku 2020 (U15, U13, U11 a U9) na deň 04. februára 2020 (utorok) o 18:00. Pracovné stretnutie sa uskutoční v Obchodno – informačnom centre (Alžbetínske námestie 1203/7, 929 01 Dunajská Streda).

Účasť všetkých klubov je povinná! Neúčasť na pracovnom stretnutí je disciplinárnym previneným podľa čl. C, ods. 1 RS ObFZ Dunajská Streda a čl. 64, ods. 1, písm. b) DP SFZ.


2. ŠTK ObFZ Dunajská Streda zvoláva pracovné stretnutie so štatutárnymi orgánmi všetkých FK, ktorí sú členmi ObFZ Dunajská Streda na deň 06. marca 2020 (piatok) o 18:00. Pracovné stretnutie sa uskutoční v Obchodno – informačnom centre (Alžbetínske námestie 1203/7, 929 01 Dunajská Streda).

Účasť všetkých klubov je povinná! Neúčasť na pracovnom stretnutí je disciplinárnym previneným podľa čl. C, ods. 1 RS ObFZ Dunajská Streda a čl. 64, ods. 1, písm. b) DP SFZ.


3. ŠTK ObFZ Dunajská Streda žiada funkcionárov FK, aby do 09. februára 2020 (nedeľa) zaslali požiadavky na výnimky z hracích časov a hracích dni pre jarnú časť súťažného ročníka 2019/2020 cez elektronickú podateľňu na ŠTK ObFZ Dunajská Streda.


4. ŠTK ObFZ Dunajská Streda žiada všetky FK, v ktorých nastali zmeny štatutárov, funkcionárov, prípadne i iné organizačné zmeny, aby tieto zmeny urýchlene oznámili na ŠTK ObFZ Dunajská Streda a zároveň aby tieto zmeny zaevidovali v ISSF.


5. ŠTK ObFZ Dunajská Streda upozorňuje a zároveň vyzýva Futbalový club Rómov Zlaté Klasy, že splatnosť zbernej faktúry za mesiac november 2019 bola dňa 11. 12. 2019 (streda) a je evidovaný v ISSF ako NEPLATIČ! Žiadame menovaný futbalový klub, aby svoje pohľadávky okamžite uhradil, keď klub si túto výzvu nesplní podľa požiadavky, bude odstúpený na doriešenie DK ObFZ Dunajská Streda!!! (DS-STK-2019/2020-0112)  


TERMÍNY ZIMNÝCH HALOVÝCH TURNAJOV OBFZ DUNAJSKÁ STREDA V ROKU 2020:

ŠTK ObFZ Dunajská Streda na základe uznesenia Výkonného výboru ObFZ Dunajská Streda zvýšil počet účastníkov zimných halových turnajov ObFZ Dunajská Streda na 8.


STARŠÍ ŽIACI U15: 09. februára 2020 (nedeľa) od 8:30

Účastníci podľa záväzných oznámení sú nasledovné FK (8):

Malodvornícky FK Malé Dvorníky, OFK Trhová Hradská, TJ ŠM Janíky, DSC Orechová Potôň, TJ Družstevník Holice na Ostrove, TJ Dolný Štál, ŠK Rohovce a TJ Družstevník Vrakúň


MLADŠÍ ŽIACI U13: 15. februára 2019 (sobota) od 8:30

Účastníci podľa záväzných oznámení sú nasledovné FK (8):

TJ Družstevník Holice na Ostrove, TJ Lehnice, OFK Rapid Ohrady, Malodvornícky FK Malé Dvorníky, TJ PALAS Jahodná, TJ SC Potônske Lúky, OFK Padáň a TJ ŠM Janíky


PRÍPRAVKY U11: 16. februára 2020 (nedeľa) od 8:30

Účastníci podľa záväzných oznámení sú nasledovné FK (8):

DSC Orechová Potôň, TJ Družstevník Holice na Ostrove, Malodvornícky FK Malé Dvorníky, TJ Lehnice, TJ Družstevník Topoľníky, SC Čenkovce, FC Štvrtok na Ostrove a ŠK 1923 Gabčíkovo


PRÍPRAVKY U9: 01. marca 2020 (nedeľa) od 12:30

Účastníci podľa záväzných oznámení sú nasledovné FK (6):

DSC Orechová Potôň, Malodvornícky FK Malé Dvorníky, TJ Družstevník Topoľníky, 1. FC Roma Zlaté Klasy „A“, TJ Družstevník Vrakúň a TJ Družstevník Holice na Ostrove


PROPOZÍCIE SÚ ZVEREJNENÉ NA INTERNETOVEJ STRÁNKE OBFZ DUNAJSKÁ STREDA.

VŠETKY HALOVÉ TURNAJE SA USKUTOČNIA V MESTSKEJ ŠPORTOVEJ HALE V DUNAJSKEJ STREDE.


ŠTK OBFZ DUNAJSKÁ STREDA UPOZORŇUJE NA DÔLEŽITÉ ZMENY V PROPOZÍCIACH U15, U13, U11 a U9:

V nominácii musí byť uvedených min. 9 hráčov (8 hráčov + 1 brankár) + 3 členovia realizačného tímu. (Ak mužstvo pricestuje s menším počtom hráčov - na turnaj nebude pripustený !!!)

Hrací čas je 1 x 10 minút (hrubého času) okrem U15 (1x18 min)

Družstvá sú povinné striedať minimálne dve štvorky v pravidelných intervaloch (5 min na štvoricu)!,

Na konci turnaja výsledky sa anulujú, poradie sa nevyhodnocuje (okrem U15),

Každé družstvo obdrží pohár a diplom za účast (okrem U15)!,

Každé družstvo je povinné zaplatiť kauciu vo výške 100 €, ktorá sa vracia po skončení turnaja (rieši sa cez mesačnú zbernú faktúru).

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa čl. 87 SP SFZ.

Richard Földes

predseda Športovo–technickej komisie ObFZ DS


Komisia rozhodcov

  

KR oznamuje R a DZ, že zimný seminár R a DZ sa uskutoční dňa 28.2.2020 (piatok) od 18.00 h v Obchodno-informačnom centre v Dunajskej Strede. Súčasťou seminára budú aj písomné a videotesty. KR žiada R a DZ o dôslednú prípravu na seminár!!!


Prečítané: 291x