Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č.2-2018/2019 zo dňa 9.8.2018
10.08.2018, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č.2-2018/2019 zo dňa 9.8.2018

Športovo-technická komisia

ŠTK upozorňuje FK, že v zmysle SP čl. 28/4 nie je možné uzatvoriť dohodu o spoločnom družstve mládeže v kategórii prípravka.

Dohody o spoločnom družstve je klub povinný predložiť do 15 dni pred začiatkom súťaže.

 

AG SPORT LIGA / VI. LIGA OBFZDS

1. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 5. kola v opačnom poradí SC Veľké Dvorníky – Družstevník Okoč Sokolec dňa 16. septembra 2018 (nedeľa) o 15:30 na ihrisku Veľké Dvorníky a 20. kola Družstevník Okoč-Sokolec – SC Veľké Dvorníky dňa 07. apríla 2018 (nedeľa) o 15:30 na ihrisku Okoč-Sokolec. (DS-STK-2018/2019-0010)

 

VII. LIGA OBFZDS

2. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 1. kola DSC Orechová Potôň B – OFK Rapid Ohrady dňa 12. augusta 2018 (nedeľa) o 17:00 na ihrisku Potônske Lúky. (DS-STK-2018/2019-0011)

 

VI. LIGA U19 DOR OBFZDS

3. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 3. kola v opačnom poradí Palas Jahodná –  SC Veľké Dvorníky dňa 16. septembra 2018 (nedeľa) o 13:00 na ihrisku Jahodná a 13. kola SC Veľké Dvorníky – Palas Jahodná dňa 13. apríla 2018 (nedeľa) o 13:00 na ihrisku Veľké Dvorníky. (DS-STK-2018/2019-0012)

 

IV. LIGA U15 SŽ OBFZDS

4. ŠTK schvaľuje dohodu o spoločnom družstve podľa čl. ods. 4 až 7 SP SFZ medzi OFK Trhová Hradská – TJ Družstevník Topoľníky. Zodpovedným klubom a za spoločné družstvo voči tretím osobám vystupuje OFK Trhová Hradská. ((DS-STK-2018/2019-0013)

5. ŠTK schvaľuje dohodu o spoločnom družstve podľa čl. ods. 4 až 7 SP SFZ medzi Družstevník Vrakúň – TJ Kostolné Kračany. Zodpovedným klubom a za spoločné družstvo voči tretím osobám vystupuje Družstevník Vrakúň. ((DS-STK-2018/2019-0014)

 

IV. LIGA U13 MŽ OBFZDS

6. ŠTK schvaľuje dohodu o spoločnom družstve podľa čl. ods. 4 až 7 SP SFZ medzi ŠM Janíky – ŠK Čakany. Zodpovedným klubom a za spoločné družstvo voči tretím osobám vystupuje ŠM Janíky.  Domáce ihrisko Čakany. (DS-STK-2018/2019-0015)

7. ŠTK schvaľuje dohodu o spoločnom družstve podľa čl. ods. 4 až 7 SP SFZ medzi FC Nový Život – ŠK Veľké Úľany Zodpovedným klubom a za spoločné družstvo voči tretím osobám vystupuje FC Nový Život. ((DS-STK-2018/2019-0016)

8. ŠTK schvaľuje dohodu o spoločnom družstve podľa čl. ods. 4 až 7 SP SFZ medzi Družstevník Dolný Štál – OFK Padáň. Zodpovedným klubom a za spoločné družstvo voči tretím osobám vystupuje Družstevník Dolný Štál. (DS-STK-2018/2019-0017)

9. ŠTK schvaľuje dohodu o spoločnom družstve podľa čl. ods. 4 až 7 SP SFZ medzi Družstevník Topoľníky – OFK Trhová Hradská. Zodpovedným klubom a za spoločné družstvo voči tretím osobám vystupuje Družstevník Topoľníky. (DS-STK-2018/2019-0018)

 

OZNAMY:

10. PSE Horná Potôň - Zmena štatutárneho orgánu: predseda Attila FEKETE, bytom Malé Dvorníky (DS-STK-2018/2019-0019)

 

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.

Disciplinárna komisia

Zmena DS podľa čl. 41 DP

U3: František Mikóczy (1218622) ŠK Čakany - zamietnuté. Podľa čl. 41/1 DP môže disciplinárny orgán na základe písomnej žiadosti postihnutého podmienečne upustiť od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie po vykonaní polovice disciplinárnej sankcie pozastavenia výkonu športu.

 

Oznamy:

U4: Világi András (1212008) TJ Družstevník Holice n/O. Na základe DP, čl. 37/6, uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti (50 € - zberná faktúra).

U5: Upozorňuje kluby, hráčov, funkcionárov a ostatných futbalových činovníkov na nové znenie Disciplinárneho poriadku SFZ, schváleného VV SFZ dňa 24.5.2016.

U6: Oznamuje, že v prípade prerušenia DO, sa výkon DO prerušuje v období od posledného súťažného stretnutia, do začiatku nového súťažného ročníka 2017/2018.

 

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční vo štvrtok 15.08.2018.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Komisia rozhodcov

KR vydelegovala 1. kolo

Ospravedlnený: 17.-19.8.2018 Z. Csörgő

KR oznamuje, že letný seminár R a DZ sa uskutoční dňa 17.8.2018 o 17.00 h na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda. Účasť na seminári je povinná !!!

Trénersko-metodická komisia

TMK upozorňuje FK, že podľa RS ObFZ Dunajská Streda každé mužstvo súťažiace pod riadením ObFZ DS musí mať kvalifikovaného trénera (min. UEFA Grassroots C). Nesplnenie uvedenej podmienky bude disciplinárnym priestupkom a FK bude riešený podľa DP.

Zároveň TMK vyzýva FK, aby v lehote do 18.8.2018 prostredníctvom elektronickej podateľne oznámili TMK ObFZ Dunajská Streda trénerov svojich mužstiev!!!

image
Prečítané: 317x