Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 18-2018/2019 zo dňa 28.11.2018
30.11.2018, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 18-2018/2019 zo dňa 28.11.2018

30.11.2018, Ľudovit Szerencsés

Sekretariát ObFZ

1. Mimoriadny oznam sekretariátu ObFZ - čerpanie kreditov !!!

Sekretariát ObFZ oznamuje FK  ObFZ, že finančné prostriedky, ktoré im prináležia podľa prerozdelenia zákona č. 440/2015 Z. z o športe pre rok 2018, musia prostredníctvom e-shopu SFZ vyčerpať do 7.12.2018.  

Z poverenia GS SFZ sekretariát ObFZ Dunajská Streda upovedomil všetky FK o potrebe vyčerpania kreditov k danému dátumu.

Aktuálny stav nájdete vždy na: 

http://podporamladeze.futbalsfz.sk


2. Sekretariát ObFZ Dunajská Streda oznamuje, že od 3.12.2018 do 10.1.2019 neúraduje z dôvodu riadnej dovolenky sekretára.


Ľudovít Szerencsés

Sekretár ObFZ


Športovo-technická komisia

VII. LIGA OBFZDS 

1. ŠTK odstupuje Dynamo Blatná na Ostrove na doriešenie DK s návrhom pokuty 100,-€ podľa čl. E/2/8 RS ObFZ Dunajská Streda za porušenie čl. A/6/d RS ObFZ Dunajská Streda. (DS-STK-2018/2019-0088)


2. TERMÍNY ZIMNÝCH HALOVÝCH TURNAJOV OBFZ DUNAJSKÁ STREDA V ROKU 2019:

DOSPELÍ: 27. januára 2019 (nedeľa)

Právo účasti majú nasledovné FK:

FC ŠTK 1914 Šamorín „B“, Družstevník Baloň, Družstevník Okoč–Sokolec, Družstevník Michal na Ostrove (všetci VI. LIGA OBFZDS / AG SPORT LIGA) a OFK Rapid Ohrady (VII. LIGA OBFZDS).


ŠTK ponecháva systém súťaže halových turnajov a počet mládežníckych družstiev na turnajoch ako v predchádzajúcom roku (so zvýšením počtu družstiev súhlasili len 2 kluby)


DORAST U19: 03. február 2019 (nedeľa)

Právo účasti majú nasledovné FK:

Družstevník Topoľníky, Palas Jahodná, Družstevník Dolný Štál, ŠK Rohovce a SC Veľké Dvorníky.

STARŠÍ ŽIACI U15: 10. február 2019 (nedeľa)

Právo účasti majú nasledovné FK:

Družstevník Holice na Ostrove, Družstevník Okoč – Sokolec, OFK Trhová Hradská, Palas Jahodná a TJ Lehnice.

MLADŠÍ ŽIACI U13: 16. február 2019 (sobota)

Právo účasti majú nasledovné FK:

SC Potônske Lúky, Družstevník Topoľníky, TJ Kútniky a Družstevník Holice na Ostrove, Družstevník Dolný Štál.

PRÍPRAVKY U11: 17. február 2019 (nedeľa)

Právo účasti majú nasledovné FK:

Družstevník Holice na Ostrove, Družstevník Topoľníky, Družstevník Vrakúň a Malodvornícky FK Malé Dvorníky, SC Čenkovce.


PRIHLÁŠKY TREBA PODAŤ CEZ ISSF, CEZ KOLÓNKU „ELEKTRONICKÁ PODATEĽŇA – PODANIE NA KOMISIU ŠTK“ DO 15. 12. 2018 (SOBOTA) DO 24:00 !!!

PROPOZÍCIE BUDÚ ZVEREJNENÉ NA INTERNETOVEJ STRÁNKE OBFZ DUNAJSKÁ STREDA.

VŠETKY HALOVÉ TURNAJE SA USKUTOČNIA V MESTSKEJ ŠPORTOVEJ HALE V DUNAJSKEJ STREDE.


Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční v roku 2019.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.

ŠTK ObFZ ďakuje všetkým funkcionárom ObFZ a taktiež aj FK, hráčom, rozhodcom a divákom za ich spoluprácu počas celého roku 2018. Praje pokojné a príjemné prežitie vianočných sviatkov a taktiež veľa zdravia a úspechov v Novom roku 2019 pri ich športových aktivitách.


Pavel Horváth

Predseda ŠTK


Disciplinárna komisia

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, od 28.11.2018:

U149 Horváth Pavel (1243550) FC Štvrtok n/O, DS: pozastavenie výkonu športu nepodmienečne na 3 s.s., podľa 71/1,3ab, 48/1b,2a, DP od 28.11.2018.

U150 Lelkes Tamás (1224348) TJ Družstevník Michal n/O, DS: pozastavenie výkonu športu nepodmienečne na 3 s.s., podľa 71/1,3ab, 48/1b,2a, DP od 28.11.2018.


Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu za vylúčenie po 2. ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 71, 37/3 DP od 28.11.2018

U151 Csölley Ladislav (1158704) TJ Družstevník Horný Bar

U152 Závodszký András (1216198) TJ Družstevník Horný Bar

U153 Cserge Jozef (1091900) SC Veľké Dvorníky


Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP od 28.11.2018:

U154 Bögi Eugen (1179850) SC Veľké Dvorníky

U155 Csölle Dávid (1224411) TJ Družstevník Michal n/O


Disciplinárne sankcie:

U156 Varjú Ladislav (tréner) TJ Družstevník Horný Bar, DS: pozastavenie výkonu funkcie nepodmienečne na 4 týždne, zároveň zákazom vstupu do priestorov umožňujúce dôjsť do styku s DO, podľa 71/1,3ab, 48/1c,2b, DP od 28.11.2018.


Pokuty:

U157 Dynamo Blatná n/O – na návrh ŠTK pokuta 100,- €, podľa E/2/8 RS

U158 TJ Družstevník Michal n/O – pokuta 30,- €, podľa 48/4 DP

U159 TJ Družstevník Horný Bar –pokuta 60,- €, podľa 48/4 DP


Oznamy:

DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov, že v zmysle DP čl. 17/8 a čl. 34/7 disciplinárne sankcie udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2018/2019 sa prenášajú do začiatku jarnej časti príslušnej súťaže.

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).


PhDr. Ladislav Hancko

Predseda DK

Komisia rozhodcov

KR oznamuje, že záverečný hodnotiaci seminár R a DZ sa uskutoční dňa 8. 12. 2018 v kaviarni vo Vieske o 11.00 h. Účasť na seminári je povinná!!!  

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 0901/724 695 (predseda KR) alebo 0904/967 007 (L. Hegedűs).


Pavol Ábrahám

Predseda KR


Trénersko-metodická komisia


image
image
Prečítané: 427x