Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 17-2018/2019 zo dňa 21.11.2018
23.11.2018, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 17-2018/2019 zo dňa 21.11.2018

23.11.2018, Ľudovit Szerencsés

Sekretariát ObFZ

 Mimoriadny oznam sekretariátu ObFZ - čerpanie kreditov !!!

Sekretariát ObFZ oznamuje FK  ObFZ, že finančné prostriedky, ktoré im prináležia podľa prerozdelenia zákona č. 440/2015 Z. z o športe pre rok 2018, musia prostredníctvom e-shopu SFZ vyčerpať do 30.11.2018.  

Z poverenia GS SFZ sekretariát ObFZ Dunajská Streda upovedomil všetky FK o potrebe vyčerpania kreditov k danému dátumu.

Aktuálny stav nájdete vždy na: 

http://podporamladeze.futbalsfz.sk


Ľudovít Szerencsés

Sekretár ObFZ


Športovo-technická komisia

VI. LIGA OBFZDS

1. ŠTK na základe rozhodnutia DK ObFZ Dunajská Streda eviduje odpočet 3 bodov FC Štvrtok na Ostrove po skončení súťažného ročníka 2018/2019. (DS-STK-2018/2019-0088)

Oznamuje:  

2. ŠTK uvažuje o zvýšení počtu účastníkov na halových turnajoch pre mládežnícke mužstvá a žiada FK, aby obratom dali na vedomie ŠTK či s tým súhlasia. Pri zvýšení počtu účastníkov na turnajoch budú 2 mužstvá v 1 šatni.

3. Hráč, ktorý nepredložil k stretnutiu registračný preukaz (RP), ale hral na osobný doklad totožnosti, je povinný do 48 hodín predložiť RP riadiacemu orgánu súťaže (SP, čl. 43/3/b). Ak tak hráč (klub) neurobí, považuje sa takýto štart hráča v stretnutí za neoprávnený (SP, čl. 52/i) a stretnutie bude kontumované (SP, čl. 82/f a čl.11).

4. VV ObFZ schválil zmenu RS pre súťažný ročník 2018/2019 čl. E/2,3

2. Nenastúpenie k MZ   / nevycestovanie na MZ – U19, U15, U13

1. Prípad 75,- €

2. Prípad 150,- €

3. Prípad Vylúčenie zo súťaže

3. Nenastúpenie k MZ   / nevycestovanie na MZ – U11 (počet účastníkov 5)

1. Prípad (MZ) 75,- €

2. Prípad (MZ) 150,- €

3. Prípad (MZ) 300,- €

4. Prípad (MZ) 500,- €

5. Prípad (MZ) Vylúčenie zo súťaže


5. VV ObFZ schválil termíny halových turnajov ObFZ Dunajská Streda v MŠH v Dunajskej Strede nasledovne:

dospelí dňa 27.1.2019 (nedeľa), 

dorast U19 dňa 3.2.2019 (nedeľa), 

U15 dňa 10.2.2019 (nedeľa), 

U13 dňa 16.2.2019 (sobota), 

U11 dňa 17.2.2019 (nedeľa)


Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční v stredu 28. 11. 2018 o 17:30.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.


Pavel Horváth

Predseda ŠTK


Disciplinárna komisia

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4 DP):

U146 Kulacs Máté (1240551) TJ Družstevník Ižop 2 s.s. od 21.11.2018 do 20.05.2019


Pokuty:

U147 TJ Družstevník Baloň – pokuta 150,- €, zvýšenie usporiadateľskej služby na 10 do konca súťažného ročníka 2018/19, 2x ÚD do konca súťažného ročníka 2018/19, podľa 71/1a,b,g, 64/1a DP.

U148 FK Baka – pokuta 150,- €, divák Karácsony Zsolt zákazom navštevovať všetky súťažné stretnutia organizované ObFZ DS do konca súťažného ročníka 2018/19, 2x ÚD do konca súťažného ročníka 2018/19, podľa 71/1a,b,g, 64/1a DP. 


Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).


PhDr. Ladislav Hancko

Predseda DK


Komisia rozhodcov

KR vykonala zmeny na 15. kolo.

Ospravedlnení R:

24.11. – T. Czucz, R. Póda,

25.11. – T. Czucz, L. Szőke.

KR oznamuje, že záverečný hodnotiaci seminár R a DZ sa uskutoční dňa 8. 12. 2018 v kaviarni vo Vieske o 11.00 h. Účasť na seminári je povinná!!!  

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na dodržanie Štatútu rozhodcu ObFZ Dunajská Streda!

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 0901/724 695 (predseda KR) alebo 0904/967 007 (L. Hegedűs).


Pavol Ábrahám

Predseda KR


Trénersko-metodická komisia

Oznamuje trénerom, že SFZ v spolupráci s TMK ObFZ N. Zámky organizuje v N. Zámkoch Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (1.12.2018 – 3.2.2019). Prihlášky je potrebné zaslať do 25.11.2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že SFZ v roku 2019 (február – december) organizuje Školenie trénerov UEFA A licencie (termín prijímacích skúšok: 12.1.2019). Prihlásiť sa na školenie je možné od 16.11. do 9.12.2018. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že SFZ v dňoch 3. – 4. 12. 2018 v Senci organizuje Konferenciu trénerov SFZ, ktorú SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov UEFA B/A/PRO licencie v rozsahu 6 + 6 hodín. Prihlásiť sa na konferenciu je možné od 16.11. do 28.11.2018. Podrobné informácie budú zverejnené na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.


Komisia mládeže a školského futbalu

  

Nominácia výberu OBFZ Dun. Streda 2005 a ml. na kvalifikačný HT o Pohár predsedu ZsFZ dňa 25.11.2018  (nedeľa) v Galante  

Bódis Kristóf            Holice n/O

Pöthe František       Holice n/O           

Bogyai Levente        Holice n/O 

Klofács Gergő          Malé Dvorníky 

Bokros Olivér             Jahodná

Fucsek Márk             Jahodná

Hegedűs Péter           Jahodná

Bugár Dávid               Jahodná

Cseh Dávid                Vrakúň

Világi Viktor             Orechová Potôň

Csörgö Márk             Orechová Potôň

Bazsó Szabolcs           Trhová Hradská

Csölle Larion                 Trhová Hradská

Méry Márk                     Trhová Hradská

Priniesť treba : obuv do haly , tréningový výstroj , hygienické potreby, brankári kompletnú výstroj.

Každý hráč si so sebou prinesie RP a zdravotnú kartu poistenca.

Zraz výberu je v nedeľu 25.11.2018 o 07.45 h v Dunajskej Strede na parkovisku pred Gymnáziom. Odchod autobusu je o 08.00 h.

Zsolt Győri        0905223586

Gaál Tomáš      0915305017


Predseda KMaŠF  

Zsolt Győri

image
Prečítané: 259x