Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 16-2018/2019 zo dňa 14.11.2018
16.11.2018, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 16-2018/2019 zo dňa 14.11.2018

16.11.2018, Ľudovit Szerencsés

Sekretariát

  

1. Mimoriadny oznam sekretariátu ObFZ - čerpanie kreditov !!!

Sekretariát ObFZ oznamuje FK  ObFZ, že finančné prostriedky, ktoré im prináležia podľa prerozdelenia zákona č. 440/2015 Z. z o športe pre rok 2018, musia prostredníctvom e-shopu SFZ vyčerpať do 30.11.2018.  

Aktuálny stav nájdete vždy na: 

http://podporamladeze.futbalsfz.sk

2 .Oznamuje FK a verejnosti, že od 1.10.2018 správy a aktuality z futbalového života okresu Dunajská Streda nájdu aj na vynovenej webovej stránke ObFZ Dunajská Streda na webovej adrese http://www.obfzds.com. ObFZ Dunajská Streda týmto Vás žiada aby Vaše postrehy resp. nápady ohľadom webovej stránky zasielali e-mailom na adresu obfzds@obfzds.com .

Aplikáciu ObFZ Dunajská Streda je možné stiahnúť z Google Play pre operačné systémy Android.


Ľudovít Szerencsés

Sekretár ObFZ


Športovo-technická komisia

  

VI. LIGA OBFZDS

1. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 15. kola v opačnom poradí Družstevník Okoč–Sokolec – Družstevník Ižop dňa 24. novembra 2018 (sobota) o 13:30 na ihrisku Okoč-Sokolec a 30. kola Družstevník Ižop – Družstevník Okoč Sokolec dňa 16. júna 2019 (nedeľa) o 17:30 na ihrisku Ižop. DS-STK-2018/2019-0086)


III. LIGA U11 OBFZDS

SKUPINA D

2. ŠTK obdržala odvolanie od MŠK Thermal Veľký Meder. ŠTK potvrdzuje svoje rozhodnutie a odvolanie odstupuje na Odvolaciu komisiu ObFZ Dunajská Streda. (DS-STK-2018/2019-0087)


Oznamuje:  

3. Hráč, ktorý nepredložil k stretnutiu registračný preukaz (RP), ale hral na osobný doklad totožnosti, je povinný do 48 hodín predložiť RP riadiacemu orgánu súťaže (SP, čl. 43/3/b). Ak tak hráč (klub) neurobí, považuje sa takýto štart hráča v stretnutí za neoprávnený (SP, čl. 52/i) a stretnutie bude kontumované (SP, čl. 82/f a čl.11).

4. VV ObFZ schválil zmenu RS pre súťažný ročník 2018/2019 čl. E/2,3

  

2. Nenastúpenie k MZ   / nevycestovanie na MZ – U19, U15, U13

1. Prípad 75,- €

2. Prípad 150,- €

3. Prípad Vylúčenie zo súťaže

3. Nenastúpenie k MZ   / nevycestovanie na MZ – U11 (počet účastníkov 5)

1. Prípad (MZ) 75,- €

2. Prípad (MZ) 150,- €

3. Prípad (MZ) 300,- €

4. Prípad (MZ) 500,- €

5. Prípad (MZ) Vylúčenie zo súťaže


5. VV ObFZ schválil termíny halových turnajov ObFZ Dunajská Streda v MŠH v Dunajskej Strede nasledovne:

dospelí dňa 27.1.2019 (nedeľa), 

dorast U19 dňa 3.2.2019 (nedeľa), 

U15 dňa 10.2.2019 (nedeľa), 

U13 dňa 16.2.2019 (sobota), 

U11 dňa 17.2.2019 (nedeľa)


Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční v stredu 21. 11. 2018 o 17:30.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.


Pavel Horváth

Predseda ŠTK


Disciplinárna komisia

  

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, od 14.11.2018:

U135 Fekete Dávid (1236352) TJ Družstevník Okoč-Sokolec, DS: pozastavenie výkonu športu nepodmienečne na 3 s.s., podľa 71/1,3ab, 45/1,2a, DP od 14.11.2018.

U136 Fajner Imrich (1260137) PSE Horná Potôň, DS: pozastavenie výkonu športu nepodmienečne na 4 s.s., podľa 71/1,3ab, 49/1a,2a, DP od 14.11.2018.

U137 Világi Tamás (1249404) FK Baka, DS: pozastavenie výkonu športu nepodmienečne na 3 s.s., podľa 71/1,3ab, 48/1b,2a, DP od 14.11.2018.


Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu za vylúčenie po 2. ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 71, 37/3 DP od 14.11.2018

U142 Koczó Ádám (1293057) DSC Orechová Potôň B


Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP od 14.11.2018:

U138 Fekete Attila (1168833) PSE Horná Potôň

U139 Nagy Dávid (1297550) DSC Orechová Potôň

U140 Tóth Árpád (1161666) FK Trnávka

U141 Marczell Tomáš (1151602) OFK Padáň


Disciplinárne sankcie:

U143 Füssi Péter (tréner) TJ Kútniky, DS: pozastavenie výkonu funkcie nepodmienečne na 3 týždne, zároveň zákazom vstupu do priestorov umožňujúce dôjsť do styku s DO, podľa 71/1,3ab, 48/1b,2a, DP od 14.11.2018.


Pokuty:

U144 FK Baka – 30,- € za U137, podľa 48/4 DP

U145 TJ Kútniky – 30,- € za U143, podľa 48/4 DP 


Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).


PhDr. Ladislav Hancko

Predseda DK


Komisia rozhodcov

  

KR vydelegovala 15. kolo a vykonala zmeny na 14. kolo.

KR oznamuje, že záverečný hodnotiaci seminár R a DZ sa uskutoční dňa 8. 12. 2018. Účasť na seminári je povinná!!! Miesto a presný čas konania sa upresní neskôr! KR oznamuje rozhodcom a delegátom, že v novembrovom výplatnom termíne bola odrátaná suma 20,- € za záverečný hodnotiaci seminár

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov, aby voľno oznámili 10 dní vopred prostredníctvom elektronického podania! Zmeny v delegovaní R budú zverejňované v aktuálnom obsadení vždy v piatok do 12:00 hod. Po tomto termíne bude prípadná zmena delegácie na stretnutie oznámená R telefonicky.

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na dodržanie Štatútu rozhodcu ObFZ Dunajská Streda!

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 0901/724 695 (predseda KR) alebo 0904/967 007 (L. Hegedűs).

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 21.11.2018 (streda) na sekretariáte ObFZ DS o 17:30 h.


Pavol Ábrahám

Predseda KR


Trénersko-metodická komisia

  

Oznamuje trénerom, že SFZ v spolupráci s TMK ObFZ N. Zámky organizuje v N. Zámkoch Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (1.12.2018 – 3.2.2019). Prihlášky je potrebné zaslať do 25.11.2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že SFZ v roku 2019 (február – december) organizuje Školenie trénerov UEFA A licencie (termín prijímacích skúšok: 12.1.2019). Prihlásiť sa na školenie je možné od 16.11. do 9.12.2018. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že SFZ v spolupráci s TMK BFZ dňa 23.11.2018 v Bratislave (FTVŠ UK) organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 18.11.2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že SFZ dňa 26.11.2018 v Senci organizuje Seminár trénerov brankárov SFZ, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov SFZ GK/UEFA GKA licencie v rozsahu 6 hodín. Prihlásiť sa na seminár je možné od 9.11. do 21.11.2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že SFZ v dňoch 3. – 4. 12. 2018 v Senci organizuje Konferenciu trénerov SFZ, ktorú SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov UEFA B/A/PRO licencie v rozsahu 6 + 6 hodín. Prihlásiť sa na konferenciu je možné od 16.11. do 28.11.2018. Podrobné informácie budú zverejnené na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Komisia mládeže a školského futbalu

  

Nominácia výberu OBFZ Dun. Streda 2005 a ml. na prípravný zraz dňa 17.11.2018  (sobota)  o 16.45 hod v Topoľníkoch. Miesto : športová hala Topoľníky. 

Bódis Kristóf            Holice n/O

Pöthe František       Holice n/O           

Bugár Adrián            Holice n/O 

Bogyai Levente        Holice n/O 

Klofács Gergő          Malé Dvorníky 

Soóky Máté             Malé Dvorníky

Elek Pál András      Malé Dvorníky

Bokros Olivér             Jahodná

Fucsek Márk             Jahodná

Bugár Dávid             Jahodná

Hegedűs Péter           Jahodná

Viszkocs Bálint         Jahodná

Cseh Dávid                Vrakúň

Hodossi Erik                Dolný Štál

Világi Viktor             Orechová Potôň

Csörgö Márk             Orechová Potôň

Bazsó Szabolcs           Trhová Hradská

Érsek Patrik               Trhová Hradská

Kovács Áron                Trhová Hradská

Csölle Larion                 Trhová Hradská

Méry Márk                     Trhová Hradská

Priniesť treba : obuv do haly , tréningový výstroj , hygienické potreby, brankári kompletnú výstroj.

Prípadné ospravedlnenie nahláste trénerom

Zsolt Győri        0905223586

Gaál Tomáš      0915305017

Papík Pavol       0908726717


Predseda KMaŠF  

Zsolt Győri

image
Prečítané: 239x