Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 13-2018/2019 zo dňa 24.10.2018
25.10.2018, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 13-2018/2019 zo dňa 24.10.2018

25.10.2018, Ľudovit Szerencsés

Sekretariát

 1 .Oznamuje FK a verejnosti, že od 1.10.2018 správy a aktuality z futbalového života okresu Dunajská Streda nájdu aj na vynovenej webovej stránke ObFZ Dunajská Streda na webovej adrese http://www.obfzds.com. ObFZ Dunajská Streda týmto Vás žiada aby Vaše postrehy resp. nápady ohľadom webovej stránky zasielali e-mailom na adresu obfzds@obfzds.com .

Aplikáciu ObFZ Dunajská Streda je možné stiahnúť z Google Play pre operačné systémy Android.

2. Nahrávanie videí na Futbalnet - pri výskyte problému, že systém pri nahrávaní hlási chybu v prílohe "NULL" dajte  "OK" a systém bude pokračovať ďalej v nahrávaní. Na odstránení chyby kompetentní pracujú.

3. ObFZ Dunajská Streda žiada svoje kluby, aby do 30.11.2018 minuli všetky kredity v e-shope, aktuálny stav nájdete vždy na: http://podporamladeze.futbalsfz.sk a v dolnej časti máte kluby, ktoré neminuli ani 50% kreditu.

V prípade problémov s prihlásením na futbanet.shop nech sa obrátia na helpdesk@futbalsfz.sk alebo napíšu cez "modrú obálku na e-shope v prvom dolnom rohu", tiež to príde na helpdesk. Skôr ako sa obrátia na helpdesk, nech sa pokúsia ísť podľa návodov na stránke futbalnet.shop dole.

Kluby ktoré minuli menej ako 50% pridelených prostriedkov

 ObFZ Dunajská Streda

FK Veľká Paka                                    31822487     10,00 / 531,95

TJ Družstevník Baloň                        31822177    0,00 / 1 063,90

TJ Družstevník Michal na Ostrove 00305600    0,00 / 531,95

TJ Družstevník Čiližská Radvaň     31822207    360,00 / 1 063,90

ZsFZ

NAFC Veľké Blahovo                        31822495    0,00 / 1 063,90

OFC SAP - ŇÁRAD                            31822410    410,00 / 1 595,85

SC Čenkovce                                       31823611    0,00 / 1 063,90

TJ ŠM Janíky                                     31822304    0,00 / 531,95

ŠK 1923 Gabčíkovo                          46162984    0,00 / 2 659,75

        

Ľudovít Szerencsés

Sekretár ObFZŠportovo-technická komisia

 AG SPORT LIGA/VI. LIGA OBFZDS

1. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 15. kola FK Veľká Paka – TJ Kútniky dňa 24. novembra 2018 (sobota) o 13:30 na ihrisku Veľká Paka. (DS-STK-2018/2019-0073)


VII. LIGA OBFZDS

2. ŠTK odstupuje podanie ŠK Čakany na odbornú komisiu KR, nakoľko nepatrí do kompetencie ŠTK. (DS-STK-2018/2019-0074)


III. LIGA U13 MŽ OBFZDS

SKUPINA A

3. ŠTK kontumuje MZ 9. kola SC Potônske Lúky – Dynamo Blatná na Ostrove podľa čl. 82/1/b SP SFZ a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech SC Potônske Lúky. ŠTK odstupuje Dynamo Blatná na Ostrove na doriešenie DK s návrhom pokuty 75,-€ podľa čl. E/2/2 RS ObFZ DS. ŠTK oznamuje Dynamo Blatná na Ostrove, že podľa čl. A/6/h RS ObFZ DS, náhrada súperovi - 100,-€ - bude zaradená do mesačnej zbernej faktúry. (DS-STK-2018/2019-0075)


Oznamuje:  

4. Hráč, ktorý nepredložil k stretnutiu registračný preukaz (RP), ale hral na osobný doklad totožnosti, je povinný do 48 hodín predložiť RP riadiacemu orgánu súťaže (SP, čl. 43/3/b). Ak tak hráč (klub) neurobí, považuje sa takýto štart hráča v stretnutí za neoprávnený (SP, čl. 52/i) a stretnutie bude kontumované (SP, čl. 82/f a čl.11).

5. VV ObFZ schválil zmenu RS pre súťažný ročník 2018/2019 čl. E/2,3

2. Nenastúpenie k MZ   / nevycestovanie na MZ – U19, U15, U13

1. Prípad 75,- €

2. Prípad 150,- €

3. Prípad Vylúčenie zo súťaže

 

3. Nenastúpenie k MZ   / nevycestovanie na MZ – U11 (počet účastníkov 5)

1. Prípad (MZ) 75,- €

2. Prípad (MZ) 150,- €

3. Prípad (MZ) 300,- €

4. Prípad (MZ) 500,- €

5. Prípad (MZ) Vylúčenie zo súťaže


6. VV ObFZ schválil termíny halových turnajov ObFZ Dunajská Streda v MŠH v Dunajskej Strede nasledovne:

dospelí dňa 27.1.2019 (nedeľa), 

dorast U19 dňa 3.2.2019 (nedeľa), 

U15 dňa 10.2.2019 (nedeľa), 

U13 dňa 16.2.2019 (sobota), 

U11 dňa 17.2.2019 (nedeľa)


Najblizšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční v stredu 31. 10. 2018 o 17:30.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.

Pavel Horváth

Predseda ŠTKDisciplinárna komisia

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti

U99 Kunyi Štefan (1143559) ŠK Čakany, DS: pozastavenie výkonu športovej činnosti nepodmienečne na 2 s.s., podľa 71/1,3ab, 48/1b,2a, DP od 24.10.2018.


Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za vylúčenie po 2. ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 71, 37/3 DP od 24.10.2018

U100 Bögi Eugen (1179850) SC Veľké Dvorníky,

U101 Varga Roderik (1341449) TJ Družstevník Okoč-Sokolec U19 


Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP od 24.10.2018:

U102 Bončo Marek (1284950) FC Štvrtok n/O

U103 Fitos Szilveszter (1237487) FC Štvrtok n/O

U104 Fonód Dominik (1248941) TJ Družstevník Čilizská Radvaň

U105 Jávorka Ákos (1299403) OFK Padáň


Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4 DP):

U106 Bartal Tibor (1073521) FK Trnávka – 1 s.s. od 24.10.2018 do 23.04.2019

U107 Zirig Štefan (1331039) FK Blahová Bellova Ves – 1 s.s. od 24.10.2018 do 23.04.2019

U108 Németh János (1297576) TJ FO Pataš – 2 týždne od 24.10.2018 do 23.05.2019

U109 Molnár Róbert (1221794) TJ Palas Jahodná – 2 s.s. od 24.10.2018 do 23.05.2019

U110 Bujka Nikolas (1290622) FC ŠTK 1914 Šamorín B – 1 s.s. od 24.10.2018 do 23.04.2019


Oznamy:

U111 Szabó Attila (1397175) tréner TJ Družstevník Okoč Sokolec, DS: pozastavenie výkonu funkcie nepodmienečne na 3 týždne, zároveň zákazom vstupu do priestorov umožňujúce dôjsť do styku s DO, podľa 71/1,3ab, 48/1b,2a, DP od 24.10.2018.

U112 FC Štvrtok n/O – DK odporúča podanie poslať na DK ZsFZ, nakoľko sa jedná o mužstvo matrične patriace do pôsobnosti ZsFZ

U113 ŠK Čakany – podanie klubu DK odovzdáva odbornej komisii KR. 


Pokuty:

U114 ŠK Čakany – pokuta 20,- €, za U99 podľa 48/4 DP.

U115 TJ Družstevník Okoč Sokolec – pokuta 50,- €, za U111 podľa 48/4 DP.

U116 TJ Dynamo Blatná n/O – na návrh ŠTK pokuta 75,- €, podľa E/2/2 RS.


DK upozorňuje hráčov a funkcionárov klubov, aby všetky vyjadrenia, podnety, žiadosti a podklady potrebné k prerokovaniu zasielali na DK vždy v termíne do stredy 12:00 nasledujúceho týždňa po odohratom stretnutí, okrem bodu C/7/e RS. Tie podklady ktoré nebudú zaslané v požadovanom termíne DK prerokuje až nasledujúci týždeň po dni určenom k doručeniu.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 31.10.2018. Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

PhDr. Ladislav Hancko

Predseda DKKomisia rozhodcov

KR vydelegovala 12. kolo a vykonala zmeny na 11. kolo.

Ospravedlnení R:

26.10. – B. Vígh, A. Klempa, 

27.10. – B. Vígh, Á. Dudás, A. Klempa, 

28.10. – B. Vígh, Á. Dudás, A. Klempa, T. Illés.

KR dôsledne upozorňuje rozhodcov na kontrolu registračných preukazov a vykonanie konfrontácie v mládežníckych súťažiach pred stretnutím.

KR upozorňuje Futbalový klub ŠK Čakany, že metodika podávania námietok a sťažností sa nachádza v Rozpise súťaží ObFZ Dunajská Streda pre súťažný ročník 2018/2019 a v predošlých úradných správach ObFZ DS v časti Sekretariát !!! Váš protest na výkon rozhodcov nespľňa náležitosti sťažnosti a námietky.

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov, aby voľno oznámili 10 dní vopred prostredníctvom elektronického podania! Zmeny v delegovaní R budú zverejňované v aktuálnom obsadení vždy v piatok do 12:00 hod. Po tomto termíne bude prípadná zmena delegácie na stretnutie oznámená R telefonicky.

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na dodržanie Štatútu rozhodcu ObFZ Dunajská Streda!

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 0901/724 695 (predseda KR) alebo 0904/967 007 (L. Hegedűs).

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 31.10.2018 (streda) na sekretariáte ObFZ DS o 17:30 h.

Pavol Ábrahám

Predseda KR

image
Prečítané: 350x