Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 12-2018/2019 zo dňa 17.10.2018
18.10.2018, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 12-2018/2019 zo dňa 17.10.2018

18.10.2018, Ľudovit Szerencsés

Sekretariát

  

Oznamuje FK a verejnosti, že od 1.10.2018 správy a aktuality z futbalového života okresu Dunajská Streda nájdu aj na vynovenej webovej stránke ObFZ Dunajská Streda na webovej adrese http://www.obfzds.com. ObFZ Dunajská Streda týmto Vás žiada aby Vaše postrehy resp. nápady ohľadom webovej stránky zasielali e-mailom na adresu obfzds@obfzds.com .

Aplikáciu ObFZ Dunajská Streda je možné stiahnúť z Google Play pre operačné systémy Android.

Ľudovít Szerencsés

Sekretár ObFZ

Športovo-technická komisia

  

AG SPORT LIGA/VI. LIGA OBFZDS

1. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 13. kola Palas Jahodná – Družstevník Horný Bar dňa 10. novembra (sobota) o 13:30 na ihrisku Jahodná. (DS-STK-2018/2019-0068)

VII. LIGA OBFZDS

2. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 11. kola OFK Trhová Hradská – FK Blahová – Belová Ves dňa 27. októbra (sobota) o 14:00 na ihrisku Trhová Hradská. (DS-STK-2018/2019-0069)

IV. LIGA U15 SŽ OBFZDS

3. ŠTK upozorňuje Družstevník Okoč – Sokolec na dodržanie čl. C/3 RS ObFZ Dunajská Streda. (DS-STK-2018/2019-0070)

III. LIGA U11 P OBFZDS

SKUPINA B

4. ŠTK nariaďuje odohrat MZ 5. turnaja dňa 28. októbra 2018 (nedeľa) o 9:30 na ihrisku Vieska. (DS-STK-2018/2019-0071)

SKUPINA D

5. ŠTK nariaďuje odohrat MZ 5. turnaja dňa 28. októbra 2018 (nedeľa) o 9:30 na ihrisku Ňárad. (DS-STK-2018/2019-0072)

Oznamuje:  

6. Hráč, ktorý nepredložil k stretnutiu registračný preukaz (RP), ale hral na osobný doklad totožnosti, je povinný do 48 hodín predložiť RP riadiacemu orgánu súťaže (SP, čl. 43/3/b). Ak tak hráč (klub) neurobí, považuje sa takýto štart hráča v stretnutí za neoprávnený (SP, čl. 52/i) a stretnutie bude kontumované (SP, čl. 82/f a čl.11).

7. VV ObFZ schválil zmenu RS pre súťažný ročník 2018/2019 čl. E/2,3

  

2. Nenastúpenie k MZ   / nevycestovanie na MZ – U19, U15, U13

 1. Prípad 75,- €

2. Prípad 150,- €

 3. Prípad Vylúčenie zo súťaže

 

3. Nenastúpenie k MZ   / nevycestovanie na MZ – U11 (počet účastníkov 5)

1. Prípad (MZ) 75,- €

2. Prípad (MZ) 150,- €

3. Prípad (MZ) 300,- €

 4. Prípad (MZ) 500,- €

5. Prípad (MZ) Vylúčenie zo súťaže


8. VV ObFZ schválil termíny halových turnajov ObFZ Dunajská Streda v MŠH v Dunajskej Strede nasledovne:

dospelí dňa 27.1.2019 (nedeľa), 

dorast U19 dňa 3.2.2019 (nedeľa), 

U15 dňa 10.2.2019 (nedeľa), 

U13 dňa 16.2.2019 (sobota), 

U11 dňa 17.2.2019 (nedeľa)


Najblizšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční v stredu 24. 10. 2018 o 17:30.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.

Pavel Horváth

Predseda ŠTK

Disciplinárna komisia

  

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti

U91 Vadkerti Denis (1248702) TJ Družstevník Okoč-Sokolec, DS: pozastavenie výkonu športovej činnosti nepodmienečne na 1 s.s., podľa 71/1,3ab, 46/1a,2, DP od 17.10.2018.

U92 Bartal Tibor (1073521) FK Trnávka, DS: pozastavenie výkonu športovej činnosti nepodmienečne na 2 s.s., podľa 71/1,3ab, 45/1,2a, DP od 17.10.2018.

U93 Szegi József (1309973) SC Veľké Dvorníky U19, DS: pozastavenie výkonu športovej činnosti nepodmienečne na 1 s.s., podľa 71/1,3a, 45/1,2a, DP od 17.10.2018.


Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za vylúčenie po 2. ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 71, 37/3 DP od 17.10.2018

U94 Méhes Matej (1072115) SC Veľké Dvorníky,

U95 Hegyi Vincent (1298680) DSC Orechová Potôň B,

U96 Gábor Tibor Baláž (1334492) TJ Družstevník Okoč Sokolec U19.


Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4 DP):

U97 Bartalos Attila (1240818) TJ Družstevník Baloň – 3 s.s. od 17.10.2018 do 16.06.2019

U98 Minčič Iván (1188154) FC ŠTK 1914 Šamorín B – 1 s.s. od 17.10.2018 do 16.04.2019


DK upozorňuje hráčov a funkcionárov klubov, aby všetky vyjadrenia, podnety, žiadosti a podklady potrebné k prerokovaniu zasielali na DK vždy v termíne do stredy 12:00 nasledujúceho týždňa po odohratom stretnutí, okrem bodu C/7/e RS. Tie podklady ktoré nebudú zaslané v požadovanom termíne DK prerokuje až nasledujúci týždeň po dni určenom k doručeniu.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 24.10.2018. Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

PhDr. Ladislav Hancko

Predseda DK

Komisia rozhodcov

  

KR vydelegovala 11. kolo a vykonala zmeny na 10. kolo.

Ospravedlnení R:

19.10. – M. Köver, G. Fekete Illés, Bors Czucz, A. Lukovics,

20.10. – M. Köver, G. Fekete, T. Illés, N. Bors, T. Dohorák, J. Koczó,

21.10. – G. Fekete, T. Illés, N. Bors. J. Koczó.

KR obdržala pochvalu od TJ Družstevník Michal na Ostrove na rozhodcov M. Köver, T. Ürögi, A. Klempa za zápas 9. kola AG Sport Liga ObFZ DS FK Baka - TJ Družstevník Michal na Ostrove. 

KR upozorňuje rozhodcov na dôslednú kontrolu registračných preukazov a vykonanie konfrontácie v mládežníckych súťažiach pred stretnutím.

KR na základe správy delegáta-pozorovateľa pozastavuje delegovanie rozhodcu Cs. Kosára na 1 týždeň za zápas 9. kola AG Šport Liga TJ Družstevník Horný Bar – TJ Družstevník Okoč-Sokolec. 

KR oznamuje R a DZ, že seminár naplánovaný na piatok 19.10.2018 je zrušený !!!

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov, aby voľno oznámili 10 dní vopred prostredníctvom elektronického podania! Zmeny v delegovaní R budú zverejňované v aktuálnom obsadení vždy v piatok do 12:00 hod. Po tomto termíne bude prípadná zmena delegácie na stretnutie oznámená R telefonicky.

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na dodržanie Štatútu rozhodcu ObFZ Dunajská Streda!

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 0901/724 695 (predseda KR) alebo 0904/967 007 (L. Hegedűs).

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 24.10.2018 (streda) na sekretariáte ObFZ DS o 17:30 h.

 

Pavol Ábrahám

Predseda KR

Trénersko-metodická komisia

  

Oznamuje trénerom, že SFZ v spolupráci s TMK ObFZ Levice, dňa 27.10.2018 v Leviciach organizuje Seminár trénerov UEFA GC licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov UEFA GC licencie v rozsahu 6 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 22.10.2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Andor Bognár

Predseda TMK

image
Prečítané: 275x