25.07.2019, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 1-2019/2020 zo dňa 25.7.2019

25.07.2019, Ľudovit Szerencsés

Sekretariát

  

Oznamuje, že na webovom sídle SFZ (https://www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-rozpisy-a-manualy) je dostupná elektronická verzia Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2019/2020 aj s prílohami. 

Oznamuje, že na webovom sídle ZsFZ (https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/z/ZsFZ/2019/07/19cf59ff-efab-41fa-aa4f-c9b931777b4d.pdf) je dostupná elektronická verzia Rozpisu súťaží ZSFZ pre súťažný ročník 2019/2020

Oznamuje, že na webovom sídle ObFZ Dunajská Streda (https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/o/obfz-dunajska-streda/2019/07/6c34a86a-1734-462d-8732-640a2de3e04d.pdf) je dostupná elektronická verzia Rozpisu súťaží ObFZ Dunajská Streda pre súťažný ročník 2019/2020.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

sekretár

Ľudovít Szerencsés


Športovo-technická komisia

  

ŠTK oznamuje FK, že jesenné rozlosovanie majstrovských futbalových zápasov na soboty a nedele je zverejnené na Futbalnete.

ŠTK upozorňuje FK, že Dohody o spoločnom družstve je klub povinný predložiť do 15 dní pred začiatkom súťaže. 

ŠTK zaraďuje družstvá do súťaží, tak ako sú uvedené na Futbalnete aj s pridelenými žrebovacími číslami.


ŠTK v spolupráci s územným spolkom Slovenského červeného kríža Dunajská Streda uskutoční v dvoch termínoch akreditovaný kurz prvej pomoci. Po absolvovaní kurzu frekventantom budú vydané Potvrdenia od SČK. 

Osoby, ktorí absolvujú akreditovaný kurz prvej pomoci v zmysle Rozpisu ObFZ Dunajská Streda sa uznávajú za osoby zabezpečujúcu zdravotnú službu 

1. termín - 27.7.2019 (sobota) od 09.00 h - miesto Obchodno-informačný centrum Dunajská Streda, Alžbetínske námestie 1203/7

2. termín - 3.8.2019 (sobota) od 09.00 h - miesto Obchodno-informačný centrum Dunajská Streda, Alžbetínske námestie 1203/7

cena kurzu je 25,- € (platí sa pri prezencii)

Prihlásiť sa do kurzov je možné elektronicky - emailom na adresu obfzds@obfzds.sk, resp. na tel. čísle 0901 724 694


VI. LIGA OBFZDS / AG SPORT LIGA

1. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 8. kola v opačnom poradí TJ Družstevník Michal na Ostrove – FK Zlaté Klasy dňa 29. septembra 2019 (nedeľa) o 10:30 na ihrisku Michal na Ostrove a 23. kola FK Zlaté Klasy – TJ Družstevník Michal na Ostrove dňa 25. apríla 2020 (sobota) o 16:00 na ihrisku Zlaté Klasy. (DS-STK-2019/2020-0001)


VII. LIGA OBFZDS
Skupina Juh

2. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 3. kola v opačnom poradí OFK Rapid Ohrady – OFC SAP–ŇÁRAD „B“ dňa 25. augusta 2019 (nedeľa) o 17:00 na ihrisku Ohrady a 12. kola OFC SAP–ŇÁRAD „B“ – OFK Rapid Ohrady dňa 27. októbra 2019 (nedeľa) o 14:00 na ihrisku Ňárad. (DS-STK-2019/2020-0002)

3. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 3. kola v opačnom poradí OFC Kráľovičove Kračany – TJ Kútniky dňa 25. augusta 2019 (nedeľa) o 17:00 na ihrisku Kráľovičove Kračany a 12. kola TJ Kútniky – OFC Kráľovičove Kračany dňa 26. októbra 2019 (sobota) o 14:00 na ihrisku Kútniky. (DS-STK-2019/2020-0003)

4. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 2. kola OFK Padáň – TJ Kútniky dňa 17. augusta 2019 (sobota) o 17:00 na ihrisku Padáň. (DS-STK-2019/2020-0004)


Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.

Predseda ŠTK

Pavel Horváth


Disciplinárna komisia

  

DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý v poslednom kole súťažného ročníka 2018/2019 bol napomínaný 5 x ŽK, 9 x ŽK, 12 x ŽK a 15 x ŽK, môže podľa čl. 37/6 DK do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomínania v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v novom súťažnom ročníku 2019/2020. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť s názvom „ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTOVEJ ČINNOSTI“ a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu DK ObFZDS (obfzds@obfzds.sk) alebo formou Podania na komisiu (DK ObFZ). Stanovené finančné pokuty sú nasledovné: Dospelí: 50 €, Dorast: 25 €. DK upozorňuje kluby, hráčov aj funkcionárov na uloženú povinnosť – prerušenie všetkých disciplinárnych opatrení na konci súťažného ročníka 2018/2019, ktoré budú pokračovať na začiatku jesennej časti 2019/2020. 

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

PhDr. Ladislav Hancko

Predseda DK


Komisia rozhodcov

  

KR oznamuje, že letný preškolovací seminár R a DZ sa uskutoční dňa 2.8.2019 (piatok) o 18.00 h v budove Obchodno-informačného centra v Dunajskej Strede. Účasť je povinná !!! 

KR žiada rozhodcov, aby dôkladne preštudovali RS 2019/2020 a nové platné pravidlá futbalu.

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnom čísle 0901/724 695 (predseda KR).

Pavol Ábrahám

Predseda KR

Prečítané: 197x