Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č.1-2018/2019 zo dňa 24.7.2018
24.07.2018, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č.1-2018/2019 zo dňa 24.7.2018

Sekretariát

Sekretariát ObFZ Dunajská Streda oznamuje, že v dobe od 23.7. do 5.8.2018 sekretár zväzu čerpá riadnú dovolenku.

V naliehavých prípadoch pošlite sms na tel. č. 0901 724 694 resp. email na obfzds@obfzds.sk, obfzds@obfzds.com .

 

 

Matrika

Matrika ObFZ Dunajská Streda upozorňuje FK, že Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach

a) od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia)

 

 

Športovo-technická komisia

ŠTK oznamuje FK, že jesenné rozlosovanie majstrovských futbalových zápasov na soboty a nedele sú zverejnené na Futbalnete od 23. 07. 2018.

ŠTK upozorňuje FK, že v zmysle SP čl. 28/4 nie je možné uzatvoriť dohodu o spoločnom družstve mládeže v kategórii prípravka.

Dohody o spoločnom družstve je klub povinný predložiť do 15 dni pred začiatkom súťaže.

ŠTK ObFZ zaraďuje družstvá do súťaží, tak ako sú uvedené na Futbalnete aj s pridelenými žrebovacími číslami.

 

IV. LIGA U15 SŽ ObFZ DS

1. ŠTK schvaľuje dohodu o spoločnom družstve podľa čl. ods. 4 až 7 SP SFZ medzi FK Baka – ŠK Trstená na Ostrove. Zodpovedným klubom a za spoločné družstvo voči tretím osobám vystupuje FK Baka. (DS-STK-2018/2019-0001)

2. ŠTK schvaľuje dohodu o spoločnom družstve podľa čl. ods. 4 až 7 SP SFZ medzi Družstevník Baloň – Druźstevník Čilizska Radvaň. Zodpovedným klubom a za spoločné družstvo voči tretím osobám vystupuje Družstevník Baloň. ((DS-STK-2018/2019-0002)

3. OFC SAP - ŇÁRAD
ŠTK povoľuje štart žiačok Bognár Emília (1399358), Nagy Szilvia (1370491), Orosz Vivien (1395210), Szalacsi Rebeka (1350743), Bartalosová Panna Rebeka (1251282). (DS-STK-2018/2019-0003)

 

IV. LIGA U13 MŽ ObFZ DS

4. ŠTK schvaľuje dohodu o spoločnom družstve podľa čl. ods. 4 až 7 SP SFZ medzi ŠK Trstená na Ostrove – FK Baka. Zodpovedným klubom a za spoločné družstvo voči tretím osobám vystupuje ŠK Trstená na Ostrove. (DS-STK-2018/2019-0004)

5. ŠTK schvaľuje dohodu o spoločnom družstve podľa čl. ods. 4 až 7 SP SFZ medzi Družstevník Čilizska Radvaň – Družstevník Baloň. Zodpovedným klubom a za spoločné družstvo voči tretím osobám vystupuje Družstevník Čilizská Radvaň. (DS-STK-2018/2019-0005)

6. ŠTK schvaľuje dohodu o spoločnom družstve podľa čl. ods. 4 až 7 SP SFZ medzi TJ Lehnice – FK Blahová, Bellova Ves. Zodpovedným klubom a za spoločné družstvo voči tretím osobám vystupuje TJ Lehnice. (DS-STK-2018/2019-0006)

7. ŠTK schvaľuje dohodu o spoločnom družstve podľa čl. ods. 4 až 7 SP SFZ medzi FC Štvrtok na Ostrove – Družstevník Mierovo. Zodpovedným klubom a za spoločné družstvo voči tretím osobám vystupuje FC Štvrtok na Ostrove. (DS-STK-2018/2019-0007)

8. ŠTK schvaľuje dohodu o spoločnom družstve podľa čl. ods. 4 až 7 SP SFZ medzi SC Potônske Lúky – DSC Orechová Potôň. Zodpovedným klubom a za spoločné družstvo voči tretím osobám vystupuje SC Potônske Lúky. (DS-STK-2018/2019-0008)

 

OZNAMY:

9. Družstevník Čilizská Radvaň - Zmena štatutárného orgánu: predseda Gábor Szalay, trvale bytom Orgovánová 3151/1A, 032 01 Veľký Meder, tel. číslo 0905 566 214, email: gszalay.86@gmail.com. (DS-STK-2018/2019-0009)

 

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.

 

 

Disciplinárna komisia

OZNAMY:

U1 DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa disciplinárne sankcie udelené v súťažnom ročníku 2017/18 prenášajú do začiatku nového súťažného ročníka 2018/19.

U2 DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2017/18 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2018/19. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu obfzds@obfzds.sk. Finančné pokuty sú stanovené nasledovne: VI. Liga ObFZ DS / AG Sport Liga: 50,- €, VII. liga : 50,- €, Dorastenci: 20,- €.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 8.8.2018. Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia

 

Komisia rozhodcov

KR oznamuje, že letný seminár R a DZ sa uskutoční dňa 17.8.2018 o 17.00 h na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda. Účasť na seminári je povinná !!!

image
Prečítané: 409x