Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č.8-2018/2019 zo dňa 19.9.2018
20.09.2018, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č.8-2018/2019 zo dňa 19.9.2018

20.09.2018, Ľudovit Szerencsés

Sekretariát ObFZ

Sekretariát upozorňuje FK na správne podanie námietok, sťažností a odvolaní v zmysle platných predpisov

Rozpis súťaže pre súťažný ročník 2018/2019

Článok B/10/ NÁMIETKY A ODVOLANIA

a) Námietku je možné podať na riadiaci zväz do 48 hodín po skončení stretnutia prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF na príslušnú komisiu z detailu stretnutia!!! (SP čl.85/1,2)

b) Námietkou je možné namietať, že v stretnutí došlo najmä k porušeniu Súťažného poriadku, Rozpisu súťaže, iného osobitného predpisu alebo rozhodnutia SFZ alebo iného riadiaceho zväzu.

c) Námietka musí obsahovať (SP čl. 86/1):

• Označenie subjektu, proti ktorému sa námietka podáva

• označenie stretnutia a výsledku, prípadne inej skutočnosti, proti ktorej sa námietka podáva,

• uvedenie skutočností, ktorými mal byť porušený predpis alebo rozhodnutie,

• uvedenie ustanovenia predpisu alebo rozhodnutia, ktoré malo byť porušené,

• uvedenie dôkazov (svedkov, listín, inej dokumentácie) a spôsobu, akým budú riadiacemu orgánu súťaže poskytnuté a v akom termíne; najneskôr však do 48 hodín po podaní námietky, ak riadiaci orgán nestanoví inak,

• čoho sa namietajúci klub domáha.

d) Námietku nie je možné podať proti výkonu rozhodcu, ani proti jeho rozhodnutiu v priebehu stretnutia.

Proti výkonu rozhodcu je možné podať sťažnosť (SP čl.85/5)

e) Pre podanie a prerokovanie odvolania voči rozhodnutiu komisie ObFZ platia ustanovenia Súťažného poriadku futbalu čl. 87/1-3

f) Sťažnosť na výkon R alebo AR musí klub zaslať na Komisiu rozhodcov ObFZ výhradne prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF najneskôr do 48 hodín po stretnutí priamo z detailu stretnutia. Sťažnosť musí obsahovať:

- označenie stretnutia, ktoré je predmetom sťažnosti

- popis konkrétnych udalostí (rozhodnutí R), voči ktorým podáva klub sťažnosť, s vyznačením času (minutáže)

- uvedenie dôkazov (napr. videozáznam, ....) a spôsobu, akým budú riadiacemu orgánu súťaže poskytnuté a v akom termíne; najneskôr však do 48 hodín po podaní námietky, ak riadiaci orgán nestanoví inak,

Listy, resp. podnety FK, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené podmienky oficiálnej sťažnosti, KR neprerokuje.

g) Námietku alebo odvolanie je možné vziať späť len do začatia konania o nich (SP čl.89.1).

h) Ak sa námietka alebo odvolanie vezme späť pred konaním o nich, príslušný orgán ObFZ môže uložiť klubu, ktorý ich vzal späť, povinnosť uhradiť riadiacemu zväzu výdavky, ktoré riadiacemu zväzu spracovaním námietky alebo odvolania a prípravou konania o nich vznikli (SP čl.89.2).

i) Poplatok za námietku, odvolanie alebo sťažnosť na rozhodcu bude pripísaný futbalovému klubu do mesačnej zbernej faktúry (SP čl.88). Ak bolo námietkam alebo odvolaniu vyhovené, vracia sa vklad v plnej výške, v opačnom prípade vklad zostáva v prospech príslušného futbalového zväzu. Poplatok za prerokovanie sťažnosti na výkon R alebo AR bude vrátený klubu iba v prípade, že sťažnosť bude uznaná za opodstatnenú vo všetkých jej bodoch.

j) Bezdôvodné podanie námietok alebo odvolania môže byť potrestané podľa platného disciplinárneho poriadku.

Športovo-technická komisia

    

AG SPORT LIGA/VI. LIGA OBFZDS

1. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 15. kola v opačnom poradí Družstevník Ižop – Družstevník Okoč – Sokolec dňa 24. novembra 2018 (sobota) o 13:30 na ihrisku Ižop a 30. kola Družstevník Okoč – Sokolec – Družstevník Ižop dňa 16. júna 2019 (nedeľa) o 17:30 na ihrisku Okoč – Sokolec. (DS-STK-2018/2019-0034)

2. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 9. kola FK Veľká Paka – FC ŠTK 1914 Šamorín „B“ dňa 13. októbra 2018 (sobota) o 14:30 na ihrisku Veľká Paka. (DS-STK-2018/2019-0035)


VII. LIGA OBFZDS

4. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 8. kola Družstevník Mierovo – DSC Orechová Potôň „B“ dňa 07. októbra 2018 (nedeľa) o 10:30 na ihrisku Mierovo. (DS-STK-2018/2019-0037)

5. ŠTK odstupuje Dynamo Blatná na Ostrove na doriešenie DK za porušenie čl. B/7/d RS ObFZ DS s návrhom pokuty 50,-€ podľa čl. E/2/8 RS ObFZ DS. (DS-STK-2018/2019-0038)


IV. LIGA U13 MŽ OBFZDS

SKUPINA B:

7. ŠTK vyzýva Družstevník Ižop na doplnenie námietky podľa čl. 86/1 a /2 SP SFZ do 25. septembra 2018 (utorok). (DS-STK-2018/2019-0039)


Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční v stredu 26. 09. 2018 o 17:30.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.


Disciplinárna komisia

  

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie ČK

U35 Szabó Zsolt (1296379) FK Baka, DS: pozastavenie výkonu športovej činnosti nepodmienečne na 2 s.s., podľa 71/1,3ab, 46/1b,2a DP od 19.09.2018.

U36 Halag Dávid (1264291) FK Trnávka, DS: pozastavenie výkonu športovej činnosti nepodmienečne na 4 s.s., podľa 71/1,3a,b, 49/1a,2a DP od 19.09.2018.

U37 Horváth László (1260416) TJ Družstevník Mierovo, DS: pozastavenie výkonu športovej činnosti nepodmienečne na 4 s.s., podľa 71/1,3a,b, 49/1a,2a DP od 19.09.2018.


Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za vylúčenie po 2. ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 71, 37/3 DP od 19.09.2018

U38 Vass István (1232884) TJ Družstevník Ižop,

U39 Takács Máté (1307422) OFK Rapid Ohrady

U40 Vitko Tamás (1317822) TJ Družstevník Okoč n/O U19

U41 Nagy Imre (1401260) TJ Družstevník Okoč n/O U19


Pokuty:

U42 TJ Dynamo Blatná n/O – na návrh ŠTK 50 €.-, podľa E/2/8 RS. 


Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4 DP):

U43 Andrássy Balázs (1169037) FK Veľká Paka – zamietnuté, nespĺňa náležitosti. 

U44 Negyedi Zoltán (1113275) OFK Trhová Hradská, 1 s.s. od 19.09.2018 do 18.12.2018.


Oznamy:

U45 ŠK Rohovce – zvýšenie usporiadateľskej služby na 8, do konca roka 2018, 1x úradný dohľad, podľa 71/1,3ab, 57/1c,2 DP.

U46 ŠK Čakany – pokuta 100 €.-, 1x úradný dohľad, VM Ondrej Szilinszký zákaz vykonávať funkciu VM na 1 mesiac nepodmienečne, podľa 71/1,3ab, 48/4 DP.

U47 TJ Družstevník Ižop – podanie klubu DK odovzdáva odbornej komisii ŠTK

U48 DK vyhodnotila úradný dohľad zo stretnutia TJ Družstevník Čilizská Radvaň – TJ Dynamo Blatná n/O, bez závad.


DK upozorňuje hráčov a funkcionárov klubov, aby všetky vyjadrenia, podnety, žiadosti a podklady potrebné k prerokovaniu zasielali na DK vždy v termíne do stredy 12:00 nasledujúceho týždňa po odohratom stretnutí, okrem bodu C/7/e RS. Tie podklady ktoré nebudú zaslané v požadovanom termíne DK prerokuje až nasledujúci týždeň po dni určenom k doručeniu.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 26.09.2018. Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

Komisia rozhodcov

  

KR vydelegovala 7. kolo a vykonala zmeny na 6. kolo.

Ospravedlnení R:

22.9 – P. Putyera, 

23.9. – Cs. Kosár, P. Putyera, T. Illés,

29.9. – Á. Dudás, T. Illés, 

30.9. – Á. Dudás, T. Illés,

Zo študijných dôvodov do 28. 09. 2018 - B. Vígh. 

Zo zdravotných dôvodov do 30. 09. 2018 – Cs. Zsigray. 

M. Hodosi je ospravedlnený od 14.9. do 24.9.2018. 

M. Szerencsés je ospravedlnený do konca jesennej časti súťaže.

KR obdržala pochvalu od TJ Palas Jahodná na rozhodcu T. Ürögi za zápas 5. kola AG Sport Liga ObFZ DS zápas TJ Palas Jahodná – DSC Orechová Potôň. 

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov, aby voľno oznámili 10 dní vopred prostredníctvom elektronického podania! Zmeny v delegovaní R budú zverejňované v aktuálnom obsadení vždy v piatok do 12:00 hod. Po tomto termíne bude prípadná zmena delegácie na stretnutie oznámená R telefonicky.

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na dodržanie Štatútu rozhodcu ObFZ Dunajská Streda!

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 0901/724 695 (predseda KR) alebo 0904/967 007 (L. Hegedűs).

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 26.09.2018 (streda) na sekretariáte ObFZ DS o 17:30 h.

image
Prečítané: 302x