20.06.2019, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 39-2018/2019 zo dňa 19.6.2019

20.06.2019, Ľudovit Szerencsés
image

Športovo-technická komisia

  

ŠTK ObFZ Dunajská Streda oznamuje FK, že Aktív ŠTK sa uskutoční dňa 12.7.2019 (piatok) o 17.30 h v Dunajskej Strede, v Kongresovej sále Obchodno-informačného centra, Alžbetínske námestie 1203/7. Účasť funkcionárov klubov na Aktíve je povinná!

Dôležité upozornenia

1. Začiatok súťažnej sezóny 2019/2020 je 10.-11. augusta 2019 (jarná časť 7.-8. marca 2020)

  1. ŠTK oznamuje, že od  1. júna 2019 do 24. júna 2019 do 23:59 môžu FK podávať elektronickú prihlášku do súťaží ObFZ Dunajská Streda pre súťažný ročník 2019/2020. Podmienky zaradenia družstiev do súťažného ročníka 2019/2020 podľa      ustanovení SP SFZ a RS ObFZ Dunajská Streda sú uvedené nižšie. Navrhované súťaže pre súťažný ročník 2019/2020:

VI. liga ObFZ DS - dospelí

VII.liga ObFZ DS - dospelí

VI. liga U19 ObFZ DS - dorast

IV. liga U15 ObFZ DS – starší žiaci

IV. liga U13 ObFZ DS – mladší žiaci

III. liga U11 ObFZ DS - prípravka

III. liga U9 ObFZ DS - prípravka

  1. ŠTK oznamuje FK, že  do 24. júna 2018 môžu formou elektronického podania požiadať o výnimky resp. podať iné žiadosti k stretnutiam, aby tieto ŠTK mohla zapracovať do  žrebovania.
  2. PODMIENKY PRE ZARADENIE      DRUŽSTIEV DO SÚŤAŽÍ ObFZ DUNAJSKÁ STREDA PRE SÚŤAŽNÝ ROČNÍK      2019/2020:
  • Najneskôr do 24. júna 2019 do 23:59 hod zaevidovať prostredníctvom ISSF elektronickú prihlášku družstva do súťaže. Prihlášku je potrebné      zaevidovať pre každé družstvo zvlášť!!!! (najprv je potrebné vytvoriť si  družstvo v issf: horné menu – súťaže – družstvá – nové družstvo)
  • Nenávratný štartovný vklad bude vygenerovaný po schválení prihlášky do mesačnej zbernej faktúry.

VI. LIGA ObFZ DS: 180,-€

VII LIGA ObFZ DS: 150,-€

Za nové a znovu prihlásené družstvá dospelých ObFZ Dunajská Streda žiada zložiť kauciu (finančnú zábezpeku) 700,-€. Táto kaucia sa vracia po dohraní súťažného ročníka, resp. prepadne v prospech ObFZ Dunajská Streda v prípade vylúčenia družstva zo súťaže resp. nedohrania súťaže akéhokoľvek dôvodu. Kauciu za súťažný ročník 2019/2020 je potrebné uhradiť na účet ObFZ Dunajská Streda SK57 0200 0000 0012 0526 8056 do 24. júna 2019.

Kluby, zaradené v VI. LIGE OBFZ DS a v VII. LIGE ObFZ DS musia mať prihlásené v riadnych dlhodobých súťažiach (SFZ, ZsFZ, ObFZ) minimálne jedno družstvo mládeže. Na základe rozhodnutia VV ObFZ Dunajská Streda za mládežnícke v súťažnom ročníku 2019/2020 sa uznáva družstvo dorastu, starších žiakov, mladších žiakov a prípraviek. V prípade nesplnenia tejto podmienky (čl. B/2/g RS ObFZ Dunajská Streda) musí klub uhradiť nenávratný vklad za družstvo v VI. LIGE OBFZ DS vo výške 2.000,- € a v VII. LIGE DS 1.000,- € za súťažný ročník na účet ObFZ Dunajská Streda SK57 0200 0000 0012 0526 8056 do 24. júna 2019.

Mládežnícke družstvo v prípade schválených spoločných družstiev je započítané len u toho FK, ktorí je za neho zodpovedný (má na mene) 

  • Do súťaží ObFZ Dunajská Streda nebudú zaradené FK, ktoré nebudú mať  vyrovnané všetky finančné pozdĺžnosti voči SFZ, ZsFZ, ObFZ alebo voči iným FK.
  • ŠTK upozorňuje FK, že v súťažnom ročníku 2019/2020 v súťažiach dospelých usporiadajúci klub je povinný nahrávať na statíve      neprerušený videozáznam z jedného miesta na úrovni stredu hracej plochy  od začiatku zápasu až do okamihu opustenia hracej plochy delegovanými  osobami. Zároveň je povinný vytvoriť v areáli štadiona podmienky na  prezretie videozáznamu ihneď po stretnutí (TV alebo PC). Monitor (TV alebo  PC) musí mať priemer min. 40 cm. Kameru a statív  každý FK zabezpečí na vlastné náklady. Videozáznam je FK povinný zálohovať do 4 týždňov a v prípade potreby predložiť odbornej komisii ObFZ.

Podmienky minimálneho materiálno-technického zabezpečenia štadiónov:

a) hlavná hracia plocha so súvislým trávnatým povrchom s rozmermi podľa Pravidiel futbalu, na ktorú vlastní FO platný Protokol o spôsobilosti (pasport) vydaný ŠTK ObFZ

b) súvislé ohradenie ihriska trubkovou bariérou od divákov, ktorá musí byť umiestnená minimálne 2 metre od postrannej čiary a 4 m od bránkovej čiary. V prípade, že diváci za niektorú z uvedených čiar nemajú prístup, trubková bariéra na tejto strane nie je nutná.

c) kryté hráčske lavičky uzatvorené zboku a zo zadnej strany s kapacitou minimálne pre 13 osôb, t. j. v jednom rade 6 metrov alebo v dvoch radoch 3 metre. Pred striedačkou jeden meter na každú stranu od nej musí byť vyznačená tzv. technická zóna, ktorá je vzdialená 1m od postrannej čiary hracej plochy. Minimálna dĺžka lavičky náhradníkov v jednom rade je 6 metrov, v dvojrade 3 metre.

d) ručné tabuľky na striedanie, nosidlá, lekárnička,

e) riadne vyznačená technická zóna a upravené ihrisko podľa Pravidiel futbalu a Rozpisu súťaže;

f) funkčná svetelná tabuľa – odporúčané na VI. Ligu

g) parkovacie miesta pre osobné motorové vozidlá R a DZ, pričom do týchto priestorov musí byť zamedzený prístup nepovolaným osobám;

h) samostatné šatne pre hráčov domáceho a hosťujúceho družstva s vybavením zodpovedajúcim hygienickým normám s kapacitou pre 18 hráčov + technický personál, sprchy s teplou a studenou vodou výhradne určené družstvám a musia byť vždy vyčistené !!!;

i) šatňa pre R a DZ minimálny rozmer 12 m2. Vybavenie šatne - stôl, 4 stoličky, miesto pre odloženie osobných vecí,

j) samostatné šatne pre družstvá hrajúce predzápas.

k) šatne pre hráčov, rozhodcov a delegáta zväzu musia byť umiestnené v murovanej časti budovy a musia byť vždy vyčistené !!!

l) sociálne zariadenie WC pre divákov, a to pre mužov a ženy zvlášť zodpovedajúce kvalitou a počtom podľa STN „Hygienické zariadenie športových stavieb“. WC pre hráčov a delegované osoby umiestniť v priestoroch, kde sa nachádzajú ich šatne a nebudú slúžiť pre divákov.

m) primerané zariadenia pre občerstvenie divákov umiestnené mimo priestorov určených pre hráčov a delegované osoby (použiť poháre plastové alebo papierové);

n) Vo všetkých súťažiach riadených ObFZ je klub, ktorý je organizátorom stretnutia, povinný mať k dispozícii počas majstrovského stretnutia 4 lopty, ktoré pred stretnutím skontroluje rozhodca. (Lopty sú rozmiestnené za každou bránkou a pri stredovej čiare po jednej).

o) V súťažných stretnutiach ObFZ DS domáci klub má povinnosť zabezpečiť minimálne dvoch podávačov lôpt.

Športové areáli, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené kritéria nedostanú protokol o spôsobilosti (pasport). !!!

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční dňa 19. 06. 2019.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.


Pavel Horváth

Predseda ŠTK


Disciplinárna komisia

  

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP od 19.06.2019:

U310 Károlyi Norbert (1262218) TJ Družstevník Okoč-Sokolec

U311 Radi Gergely (1296288) TJ Družstevník Okoč-Sokolec

U312 Csetényi Štefan (1200075) TJ Družstevník Horný Bar


Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý v poslednom kole súťažného ročníka 2018/2019 bol napomínaný 5 x ŽK, 9 x ŽK, 12 x ŽK a 15 x ŽK, môže podľa čl. 37/6 DK do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomínania v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v novom súťažnom ročníku 2019/2020. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť s názvom „ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTOVEJ ČINNOSTI“ a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu DK ObFZDS (obfzds@obfzds.sk) alebo formou Podania na komisiu (DK ObFZ). Stanovené finančné pokuty sú nasledovné: Dospelí: 50 €, Dorast: 25 €. DK upozorňuje kluby, hráčov aj funkcionárov na uloženú povinnosť – prerušenie všetkých disciplinárnych opatrení na konci súťažného ročníka 2018/2019, ktoré budú pokračovať na začiatku jesennej časti 2019/2020. 


PhDr. Ladislav Hancko

Predseda DK


Komisia rozhodcov


KR oznamuje, že fyzické previerky rozhodcov sa uskutočnia dňa 21. 6. 2019 od 18.30 h v športovom areáli Potônske Lúky. Fyzických previerok sa môžu zúčastniť rozhodcovia po odovzdaní platných lekárskych potvrdení o spôsobilosti vykonávať činnosť športového odborníka.

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na dodržanie Štatútu rozhodcu ObFZ Dunajská Streda!

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnom čísle 0901/724 695 (predseda KR).


Pavol Ábrahám

Predseda KR 


Sekretariát


Sekretariát ObFZ oznamuje že v dobe od 27.6 do 7.7.2019 neúraduje z dôvodu riadnej dovolenky sekretára


Ľudovít Szerencsés

Sekretár


Odvolacia komisia

  

Odvolacia komisia na svojom zasadnutí dňa 18.06.2019 prerokovala odvolanie OFC Sap-Ňárad voči rozhodnutiu ŠTK ObFZ Dunajská Streda DS-STK-2018/2019-0164.

Odvolacia komisia ObFZ Dunajská Streda podľa čl. 55/9/b Stanov ObFZ Dunajská Streda odvolanie vo veci zamieta.

Odôvodnenie : Odvolacia komisia ObFZ Dunajská Streda potvrdzuje rozhodnutie ŠTK ObFZ Dunajská Streda, rozhodnutie je odôvodnené, správne v súlade s futbalovými normami SFZ a ObFZ Dunajská Streda.


Mgr. Peter ČOMOR

predseda odvolacej komisie

Prečítané: 356x