Úradná správa č. 17/2017/2018 zo dňa 9.11.2017
10.11.2017, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa č. 17/2017/2018 zo dňa 9.11.2017

Sekretariát - Výzva k vyčerpaniu prerozdelených príspevkov

Príspevok v celkovom objeme1.064.874,45 eura bol rozdelený pomerne futbalovým klubom prihláseným do súťažného ročníka 2016/2017 podľa počtu mládežníckych družstiev zaradených do súťaží v jarnej časti súťažného ročníka 2016/2017, t.j. družstiev mládeže do U19 (vrátane) s výnimkou ÚTM a Grassroots.

V súvislosti s poukázaním časti príspevku medzi futbalového kluby upozorňujeme, že vychádzajúc z povahy príspevku uznanému športu, ktorý je ministerstvom poskytovaný ako prísne účelovo viazaný vrátane povinnosti prijímateľa používať tieto finančné prostriedky len v rozsahu identifikovaných oprávnených výdavkov vymedzených ministerstvom, a to pod hrozbou sankcií, t.j. príspevok je obsahovo totožný s dotáciou zo štátneho rozpočtu, SFZ si nemôže dovoliť rozdeliť finančné prostriedky z príspevku uznanému športu medzi cca. 1300 futbalových klubov priamo bezhotovostným prevodom na ich bankové účty a takto ohroziť správnosť evidencie a výkazníctva. Pri takom počte subjektov nie je objektívne možné zabezpečiť plnenie všetkých podmienok a povinností pri používaní príspevku voči ministerstvu vrátane striktného výkazníctva a preukázateľného vyúčtovania.

Čerpanie finančných prostriedkov z príspevku bol preto futbalovým klubom, ktoré majú na príspevok nárok, umožnené za týchto podmienok:

a) futbalový klub musí mať počas celého roka spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov podľa § 66 zákona o športe (napr. jeho činnosť musí byť v súlade s § 21 a § 22 zákona o športe), keďže pri strate spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov nie je možné subjektu finančné prostriedky z príspevku poukazovať a

b) futbalový klub bude čerpať finančné prostriedky z príspevku jednoduchým systémom cez pridelený kredit, ktorý bude určený vo výške jeho nároku na príspevok. Tento kredit bude používať cez novovytvorený katalóg tovarov a služieb, ktoré si bude objednávať u SFZ, pričom cena za poskytnuté služby (napr. čerpanie PHM), sa odráta z prideleného kreditu.

Výhradne takýmto spôsobom bude SFZ schopný zabezpečiť voči ministerstvu a podľa jeho podmienok a požiadaviek preukázateľné výkazníctvo účelnosti a oprávnenosti vynaložených výdavkov z poskytnutého príspevku.

Čerpanie príspevku v oprávnenej výške podľa prílohy č. 1 tohto materiálu bol futbalovým klubom umožnené od 1.8. 2017 cez už zmienený kreditový nákupný systém - webshop. Po spustení systému do prevádzky je možné čerpať finančné prostriedky vo výške kreditu, ktorý je futbalovému klubu pridelený, cez objednávanie produktov ponúkaných v katalógu, a to na financovanie oprávnených výdavkov v rozsahu týchto položiek (výpočet produktov je exemplifikatívny):

 • športové oblečenie
 • športová obuv
 • športová výstroj
 • PHM
 • biela technika(práčka a sušička)
 • čierna technika (PC, tablet, notebook, tlačiareň)
 • materiál, zariadenia a mechanizmy na údržbu trávnika (hnojivo, trávne semeno, kosačka)
 • SW produkty (napr. software ako MS Office)
 • SW služby (videoarchív, tvorba webových stránok – sportnet.online, futbalnet.sk)
 • zdravotnícke pomôcky a výživové doplnky
 • výdavky na delegované osoby zápasov mládežníckych družstiev do U19.

Celý systém funguje na princípe štandardného webshopu, kde bude položky označené špecifickým symbolom možné uhradiť kreditom. Každý klub má nahratý kredit podľa schváleného prerozdelenia a nakupovať za kredit bude môcť len oprávnená osoba, čo je v súčasnosti klubový manažér registrovaný v ISSF systéme. Kredit sa bude automaticky znižovať pri ukončení nákupu a potvrdením dodávateľa o prevzatí objednávky. Pokiaľ by boli v „košíku“ aj produkty neoznačené kreditom alebo bude objednávka položiek označených kreditom vyššia ako je aktuálny kredit klubu, tieto bude musieť kupujúci uhradiť online platobnou bránou. Platby inak ako online platobnou kartou nebudú podporované.

V súvislosti s používaním finančných prostriedkov upozorňujeme, že celý objem finančných prostriedkov, ktoré boli takýmto spôsobom futbalovému klubu poukázané, je možné použiť(reálne uhradiť) len v termíne do 31.12.2017, po tomto termíne finančné prostriedky prepadajú a SFZ musí zabezpečiť ich vrátenie do štátneho rozpočtu.

V tejto súvislosti zdôrazňujeme, že všetky oprávnené výdavky je možné uhrádzať len na účely podpory mládeže, t.j. nie je možné uhrádzať výdavky, ktoré nie sú určené na šport mládeže a sú generované napr. výlučne z činnosti seniorského družstva futbalového klubu.

Všetky výdavky musia zároveň spĺňať kritériá zaradenia do bežných výdavkov v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie. Pri obstarávaní hmotného majetku je pre zaradenie do bežných výdavkov potrebné dodržať finančný limit 1.700,- eur, t.j. obstarávacia cena musí byť rovná alebo nižšia ako táto hranica. Na druhej strane pri obstaraní nehmotného majetku (napr. software, licencie) je finančný limit určený vo výške 2.400,- eur.

V prípade porušenia finančnej disciplíny je futbalový klub zodpovedný za nesprávne použitý objem finančných prostriedkov a bude znášať sankcie uložené v súvislosti s porušením finančnej disciplíny podľa § 31 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Postup je nasledovný:

Klubový ISSF manažér sa zaregistruje do SFZ E-shopu – návod

Nákup na kredit – návod

Informácie k PHM kartám

Novinky v e-shope

Aktuálny stav k 10.11.2017

ObFZ Dunajská Streda 5 182,31 / 18 929,72

 • 1. FC Roma Zlaté Klasy402,76 / 402,76
 • FK Trnávka 0,00 / 402,76
 • TJ Družstevník Baloň 0,00 / 1 208,28
 • TJ Družstevník Čiližská Radvaň 0,00 / 402,76
 • TJ Družstevník Dolný Štál 1 208,28 / 1 208,28
 • PSE Horná Potôň 0,00 / 1 208,28
 • TJ Družstevník Ižop 0,00 / 402,76
 • TJ Družstevník Lúč na Ostrove 0,00 / 402,76
 • TJ Družstevník Michal na Ostrove 0,00 / 402,76
 • OFK Rapid Ohrady 0,00 / 402,76
 • TJ Družstevník Okoč - Sokolec 857,75 / 1 208,28
 • FK Veľká Paka 0,00 / 402,76
 • TJ Družstevník Vrakúň 0,00 / 805,52
 • TJ Dynamo Blatná na Ostrove 0,00 / 402,76
 • FK Baka 0,00 / 805,52
 • Malodvornícky FK Malé Dvorníky 0,00 / 402,76
 • TJ Ňárad 402,76 / 402,76
 • TJ PALAS Jahodná 0,00 / 1 208,28
 • SC Veľké Dvorníky 400,22 / 402,76
 • ŠK Rohovce 1 208,15 / 1 208,28
 • TJ Kútniky 0,00 / 402,76
 • TJ Družstevník Holice na Ostrove 10,00 / 1 208,28
 • TJ SC Potônske Lúky 0,00 / 402,76
 • DSC Orechová Potôň 548,20 / 1 611,04
 • ŠK Čakany 401,30 / 402,76
 • OFK Trhová Hradská 805,50 / 805,52
 • OFK Padáň 79,45 / 402,76

ZsFZ

 • SC Čenkovce 0,00 / 805,52
 • TJ Lehnice 573,70 / 1 208,28
 • TJ Družstevník Topoľníky 0,00 / 1 611,04
 • NAFC Veľké Blahovo 0,00 / 805,52
 • ŠK FC Vydrany 805,52 / 805,52
 • FK Zlaté Klasy 731,00 / 1 208,28
 • TJ Kostolné Kračany 255,50 / 805,52
 • OFC SAP - ŇÁRAD 410,00 / 805,52
 • TJ ŠM Janíky 0,00 / 805,52
 • FC Štvrtok na Ostrove 0,00 / 805,52
 • MŠK - Thermál Veľký Meder 490,00 / 2 013,80
 • FC Nový Život“ 0,00 / 805,52
 • ŠK 1923 Gabčíkovo 325,42 / 2 013,80

SFZ

 • FC ŠTK 1914 Šamorín 1 659,55 / 2 819,32

Športovo-technická komisia

ŠTK upozorňuje všetky FK, že je potrebné všetky požiadavky na zmenu termínu, okrem dlhodobých žiadosti podávaných pre začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťažného ročníka, podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody oboch družstiev je potrebné podať žiadosť cez „Žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy“ v ISSF“!

Keď FK nebudú postupovať podľa pokynov ŠTK, požiadavky budú automaticky ZAMIETNUTÉ!

 

AG SPORT LIGA / VI. LIGA OBFZ DS

1. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 15. kola TJ Kútniky – Malodvornícky FK Malé Dvorníky dňa 18. novembra 2017 (sobota) o 13:30 na ihrisku Kútniky. (DS-STK-2017/2018-0107)

2. ŠTK nesúhlasí so žiadosťou Družstevník Horný Bar odohrať MZ 14. kola Družstevník Michal na Ostrove – Družstevník Horný Bar v žiadanom termíne. ŠTK nariaďuje ho odohrať v pôvodnom termíne. (DS-STK-2017/2018-0108)

 

VI. LIGA D U19 OBFZ DS

3. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 14. kola Palas Jahodná – ŠK Rohovce dňa 11. novembra 2017 (sobota) o 12:00 na ihrisku Jahodná. (DS-STK-2017/2018-0109)

 

Oznamy:

ŠTK stanovil termíny zimných halových turnajov ObFZ Dunajská Streda v roku 2018:

Dospelí: 28. januára 2018 nedeľa

Dorast U19: 3. februára 2018 sobota

Starší žiaci U15: 10. februára 2018 sobota

Mladší žiaci U13: 17. februára 2018 sobota

Prípravky U11: 18. februára 2018 nedeľa

Všetky halové turnaje sa uskutočnia v Mestskej športovej hale v Dunajskej Strede.

 

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční vo štvrtok dňa 16. 11. 2017 o 10:00.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.

Disciplinárna komisia

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie ČK

U130 Varga Szabolcs (1298054) TJ Družstevník Dolný Štál, vylúčený za stiahnutie súpera vo vyloženej gólovej šanci, DS: pozastavenie výkonu športu na 1 s.s., podľa 71/1,3ab, 45/1,2a DP od 08.11.2017.

 

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za vylúčenie po 2. ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 71, 37/3 DP od 08.11.2017

U131 Miklós Denis (1319314) TJ Kútniky,

U132 Pollák Balázs (1302054) PSE Horná Potôň U19

 

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 71, 37/5 DP od 08.11.2017

U133 Fonód Dominik (1248941) TJ Družstevník Čilizská Radvaň,

U134 Tászli Zoltán (1185898) TJ Palas Jahodná,

U135 Belucz Gábor (1158901) TJ Družstevník Baloň,

U136 Takács Dávid (1265005) TJ Družstevník Holice n/O

 

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4 DP):

U137 Szászi Attila (1302094) PSE Horná Potôň U19 – 1 s.s. podmienečne od 08.11.2017 do 07.04.2018.

 

Pokuty:

U138 TJ Družstevník Čilizská Radvaň - DK berie na vedomie vyjadrenie klubu, a vo veci rozhodla nasledovne: pokuta 50,- EUR, odohratie 1 súťažného stretnutia na domácom ihrisku bez divákov – s podmienečným odkladom od 08.11.2017 do 30.06.2018, ďalej 2x ÚD do konca súťažného ročníka 2017/18 podľa 71/1,3ab, 40/1,2,3, 57/1b,2 DP

 

Oznamy:

U139 TJ Družstevník Baloň - DK vyhodnotila úradný dohľad zo stretnutia TJ Družstevník Baloň – MFK Malé Dvorníky, bez závad.

 

U140 MFK Malé Dvorníky - DK vyhodnotila úradný dohľad zo stretnutia MFK Malé Dvorníky – TJ Družstevník Holice n/O, bez závad.

U141 Attila Klempa (1085259)za administratívne pochybenie R, DS: pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac nepodmienečne, podľa 71/1,3abe, 63/1b,2b DP od 31.10.2017.

U142 Mikuláš Hodosi (1162011) - za administratívne pochybenie R, DS: pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac nepodmienečne, podľa 71/1,3abe, 63/1b,2b DP od 31.10.2017.

U143 Leonard Flaska (1043772) - za administratívne pochybenie DZ, DS: pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac nepodmienečne, podľa 71/1,3abe, 63/1b,2b DP od 31.10.2017.

 

DK upozorňuje hráčov a funkcionárov klubov, aby všetky vyjadrenia, podnety, žiadosti a podklady potrebné k prerokovaniu zasielali na DK v termíne do stredy 12:00 nasledujúceho týždňa po odohratom stretnutí, okrem bodu C/7/e RS. Tie podklady ktoré nebudú zaslané v požadovanom termíne DK prerokuje až nasledujúci týždeň po dni určenom k doručeniu.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 15.11.2017. Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

Komisia rozhodcov

KR vydelegovala 15. kolo a vykonala zmeny na 14. kolo.

Ospravedlnený R:

11.-12.11.2017 – M. Szerencsés

KR dôrazne upozorňuje R na správne vyplnenie a uzavretie zápisu zo stretnutia!

KR obdržala pochvalu od Družstevník Holice n/O na rozhodcov N. Bors, M. Köver, T. Czucz za zápas 13. kola AG Sport Ligy MFK Malé Dvorníky – Družstevník Holice n/O

Pozastavuje delegovanie R R. Póda na 1 týždeň za zápas 13. kola VII. Ligy ObFZ DS TJ FO Pataš – ŠK Trstená n/O

Najbližšie zasadnutie s rozhodcami-čakateľmi sa uskutoční dňa 14.11.2017 o 15.30 h na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na dodržanie Štatútu rozhodcu ObFZ Dunajská Streda!

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 0901/724 695 (predseda KR) alebo 0901/724­ 694 (sekretár ObFZ).

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 16.11.2017 (štvrtok) vo Vieske o 17:00 h.

Trénersko-metodická komisia

TMK ObFZ Dunajská Streda oznamuje trénerom ktorým uplynula platnosť licencie UEFA Grassroots C v minulom roku resp. končí dňom 31.12.2017, že sa môžu prihlásiť na seminár trénerov elektronicky cez podateľňu v ISSF (vlastným kontom, uviesť dátum narodenia, telefónne číslo) do 15.11.2017 !!!

Seminár na predĺženie licencie C sa uskutoční – pozor zmena !!! dňa 9.12.2017 (sobota) od 08.00 h v Obchodno-informačnom centre, Alžbetínske námestie 1203/7, Dunajská Streda. Poplatok za seminár 40,- € - platí sa pri prezentácii.

Prihlásení tréneri do 26.10.2017: Nagy Ladislav (1318154), Miklós František (1140281), Takács Ondrej (1000826), Horváth Juraj (1041469), Papík Pavol (1079064), Ónodi Attila (1317857), Lyžica Gabriel (1005061), Nagy Peter (1039126), Jávorka Attila (1039186), Meleg Ľudovít (1357613), Vígh Balázs (1157452), Buka Pavel (1127272), Anton Lakatos (1009791), Zoltán Csápai (1073076), Michal Póda (1186996), Zsolt Győri (1038662), Tomáš Máhr (1072749), Pavol Dudík (1030945), Roland Kocsis (1256199), Jozef Csölle (1129029), Peter Šnegoň (1155780), Ján Zsákovics (1056788), Karol Pajor (1046283), Arpád Csörgő (1318126), Ladislav Horváth (1032389), Jozef Gajdács (1021640)

 

PROGRAM  SEMINÁRA

 

08:00 - 08:30    Prezentácia účastníkov

08:30 - 08:45    Otvorenie seminára

08:45 - 09:15    Zmeny, doplnky k pravidlám, orientácia v ISSF (Ing. Benovič Arpád)

09:15 -11:00    Príprava hráčov mládeže v amatérskom futbale /kategórie prípravky, žiaci, dorast (Mgr. Žamba Martin)

11:00 – 11:30   Občerstvenie, obed

11:30 – 12:15 Plánovanie TMC v amatérskom futbale, komunikácia /kategórie dospelí, dorast, žiaci (PaedDr. Németh Krisztián)

12:20 – 13:10 Využitie HK v amatérskom futbale /ÚHK,OHK vo vybraných herných systémoch (Mgr. Balázs Borbély)

13:15 – 16:00  Spoločný presun na štadión DAC – prezretie zápasu DAC – Zlaté Moravce – po zápase návrat do Obchodno-informačného centra

16.15 – 17.00    Analýza zápasu a vyhodnotenie seminára – závery do praxe (PaedDr. Németh Krisztián)

Prečítané: 357x