25.02.2020, Ľudovit Szerencsés

Halový turnaj ObFZ Dunajská Streda - U9 - propozície

25.02.2020, Ľudovit Szerencsés

P R O P O Z Í C I E

HALOVÉHO FUTBALOVÉHO TURNAJA PRÍPRAVIEK U9
O POHÁR PREDSEDU OBLASTNÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU DUNAJSKÁ STREDA
 ======================================================================

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

1. Termín: 01. marca 2020 (nedeľa) 14:00 hod.
2. Miesto: Mestská športová hala Dunajská Streda

3. Účastníci: 1. DSC Orechová Potôň, 2. Malodvornícky FK Malé Dvorníky, 3. TJ Družstevník Topoľníky, 4. 1. FC Roma Zlaté Klasy „A“, 5. TJ Družstevník Vrakúň, 6. FK Holice

4. Štartujú hráči registrovaní za príslušný klub len s platným ERP!
5. Prezentácia: 15 minút pred prvým zápasom mužstva u stola časomeračov;
6. Každé družstvo vyplní Tlačivo - Súpiska družstva s nomináciou. V nominácii musí byť uvedených min. 9 hráčov (8 hráčov + 1 brankár) + 3 členovia realizačného tímu. Nominácia musí byť rovnaká na všetky stretnutia turnaja!! Počas trvania turnaja nie je možné túto nomináciu meniť ani doplňať!
7. Organizačný výbor:

predseda: Richard Földes, predseda ŠTK ObFZ DS

členovia: Pavol László, člen ŠTK ObFZ DS

András Matus, člen ŠTK ObFZ DS

Štefan Bazsó / Štefan Simon, člen DK ObFZ DS

František Szórád, zdravotník


II. TECHNICKÉ USTANOVENIA:

PRAVIDLO I. – Hracia plocha

Hracia plocha je 40x20 m. Bránkové územie je šesť-metrové územie z hádzanej. Značka pokutového kopu je 7 metrov od brány. Rozmer bránok pre všetky turnaje 5x2m.

PRAVIDLO II. – Lopta

Používa sa lopta č.4 (klasická).

PRAVIDLO III. – Hráči

Počet hráčov v hre je 5 (brankár a 4 hráči v poli). Minimálny počet hráčov v poli sú traja (pri vylúčeniach). Výmena brankára za hráča v poli sa môže realizovať aj v neprerušenej hre, hráč musí byť farebne rozlíšený od ostatných hráčov a preberá funkciu brankára.

Striedanie sa vykonáva hokejovým spôsobom aj v neprerušenej hre, ale iba v priestore striedačiek na vlastnej polovici HP! Porušenie sa trestá ŽK (dvojminútovým trestom).

Družstvá sú povinné striedať minimálne dve štvorky v pravidelných intervaloch (min. počet odohratých minút je 5 na štvoricu)!

PRAVIDLO IV. – Výstroj hráčov

Družstvá nastupujú v jednotných dresoch, brankár musí byť farebne odlíšený od hráčov družstiev a rozhodcov. Všetci hráči sú povinní mať chrániče holenných kostí, porušeniesa trestá ŽK (dvojminútovým trestom).

PRAVIDLO V. – Rozhodca

Stretnutia rozhodujú delegovaní rozhodcovia ObFZ DS.

PRAVIDLO VI. – Ostatní rozhodcovia

Asistent rozhodcu nie je delegovaný.

PRAVIDLO VII. – Hrací čas

1 x 10 minút (hrubého času) bez polčasovej prestávky a striedania strán. Hrací čas sa môže zastaviť jedine na pokyn rozhodcu.

PRAVIDLO VIII. – Začiatok hry a nadväzovanie na hru

Pred každým stretnutím nastupujú na hraciu plochu s rozhodcom iba základné “päťky“, kde domáce družstvo podľa vyžrebovania nastupuje vždy na ľavej strane HP od stolíka časomiery ( otočený tvárou smerom do ihriska). Rozhodca za účasti kapitánov vyžrebuje, kto má loptu. Začína sa zo stredu ihriska zo stredovej značky (tiež po obdržaní gólu). Hráči súpera musia byť od lopty vo vzdialenosti 5m. Lopta je v hre, keď je do nej kopnuté a nemusí byť zahraná na súperovu polovicu HP.

PRAVIDLO IX. – Lopta v hre a mimo hry

Uplatňuje sa v zmysle Pravidiel futbalu. Ak sa lopta dotkne stropu haly, rozhodca preruší hru a nadviaže na ňu nepriamym voľným kopom. Ak poruší pravidlo družstvo na vlastnej polovici, nepriamy voľný kop sa vykoná zo stredovej značky. Ak poruší pravidlo družstvo na súperovej polovici, nepriamy voľný kop sa vykonáva z miesta priestupku.

PRAVIDLO X. – Určenie výsledku stretnutia

Gól je dosiahnutý, ak lopta prejde celým objemom za bránkovú čiaru medzi bránkovými žrďami a pod brvnom brány. Rozhodca uzná gól, ak sa lopta dostane do súperovej brány. Gól nie je možné dosiahnuť priamo z výkopu (zo stredovej značky) a priamo z autového vhadzovania bez dotyku iného hráča na HP. Ak je priamo dosiahnutý gól, na hru sa nadviaže kopom od brány.

PRAVIDLO XI. – Hráč mimo hry

Hráč mimo hry neplatí.

PRAVIDLO XII. – Zakázaná hra a nešportové správanie

Ak poruší hráč pravidlá, za ktoré by mal byť napomenutý alebo sa správa nešportovo, je napomenutý ŽK a zároveň je vylúčený z hry na 2 minúty. Ak potrestané družstvo dostane gól, hráč sa môže vrátiť do hry. V prípade napomenutia brankára ŽK (2 minúty) tento môže pokračovať v hre a trest vykoná jeden z hráčov, v tom čase hrajúci. V prípade udelenia ŽK ďalšiemu hráčovi toho istého družstva počas plynutia trestu, nový trest sa priráta k plynutému trestu. Trest 2. potrestaného hráča začne plynúť až po uplynutí 1. trestu. Pri obdržaní gólu počas plynutia trestu 1. napomenutého hráča, sa trest ruší (napomenutý hráč sa môže zapojiť do hry, avšak potrestané družstvo pokračuje v hre s 3 hráčmi v poli) a zároveň začína plynúť trest 2. napomenutého hráča.

Hráč, ktorý sa dopustí priestupku, za ktorý sa udeľuje ČK alebo sa správa hrubo nešportovo je vylúčený (ČK) z hry a dostáva trest 2 minúty a do konca stretnutia. Družstvo môže hráča potrestaného ČK nahradiť iným hráčom až po uplynutí 2 minút a to aj v prípade obdržania gólu. V prípade udelenia ČK brankárovi, musí ho nahradiť náhradný brankár a trest vykoná jeden z hráčov v tom čase hrajúci.

V prípade udelenia ČK ďalšiemu hráčovi toho istého družstva počas plynutia 1.trestu, nový trest sa priráta k plynutému trestu. Trest 2. vylúčeného hráča začne plynúť až po uplynutí 1. trestu. Pri obdržaní gólu počas plynutia trestov vylúčených hráčov, ostáva počet hráčov potrestaného družstva v poli v počte 3 až do konca uplynutia všetkých trestov a vylúčení hráči sa nemôžu zapojiť do hry až do konca stretnutia.

Pri obojstrannom napomenutí žltou kartou neplatí pravidlo, že po strelení gólu môže vylúčený hráč nastúpiť do hry – musí si trest riadne odpykať v plnej dĺžke (2 minúty).

Tresty za ŽK a ČK si hráči musia odsedieť na určenom mieste (pri časomeračoch).

PRAVIDLO XIII. – Voľné kopy

Rozohranie voľného kopu sa musí vykonať do 5 sekúnd. Pri porušení časového limitu získava loptu súper a kope nepriamy voľný kop z miesta odkiaľ sa mal vykonať pôvodne nariadený kop. Hráči súperovho družstva musia byť od lopty vzdialení minimálne 5 metrov. Opakované porušenie vzdialenosti sa trestá dvojminútovým trestom (ŽK).

PRAVIDLO XIV. – Pokutový kop

Za priestupky, za ktoré rozhodca nariaďuje priamy voľný kop hráčom brániaceho družstva v pokutovom území, sa nariaďuje pokutový kop v prospech útočiaceho družstva. Pokutový kop sa kope zo vzdialenosti 7 m od brány.

PRAVIDLO XV. – Vhadzovanie lopty

Vhadzovanie lopty sa vykonáva v zmysle pravidiel futbalu len rukami z miesta, kde lopta opustila hraciu plochu. Hráč súperovho družstva musí byť v takej vzdialenosti od vhadzujúceho hráča, aby mu umožnil vhodiť loptu v zmysle pravidiel (2 metre). Ak lopta prejde priamo po vhadzovaní celým objemom za bránkovú čiaru medzi bránkovými žrďami a pod brvnom brány, gól neplatí a rozhodca nariadi kop od brány.

PRAVIDLO XVI. – Kop od brány

Kop z bránkového územia vykoná brankár nohou. Lopta musí byť v kľude a ostatní hráči musia byť mimo bránkové územie. Brankár nesmie zahrať loptu vzduchom priamo na súperovu polovicu ihriska bez toho, aby sa lopta dotkla palubovky alebo ktoréhokoľvek hráča na vlastnej polovici. Pri porušení tohto pravidla rozhodca preruší hru a na hru nadviaže nepriamym voľným kopom z polovice ihriska (zo stredovej značky) pre súperovo družstvo. Kop od brány podlieha limitu 5 sekúnd. Pri nedodržaní limitu získa loptu súper, ktorý zahráva kop z rohu (z ktorejkoľvek strany).

PRAVIDLO XVII. – Kop z rohu

Kope sa vždy, keď lopta prejde celým objemom za bránkovú čiaru mimo priestoru brány a naposledy hral s loptou hráč brániaceho družstva (vrátane brankára). Hráči brániaceho družstva musia byť pri zahrávaní rohového kopu vo vzdialenosti 5 metrov od lopty. Ak nie je rohový kop rozohraný v limite 5 sekúndzískava loptu súper a nasleduje kop od bránky.

Hra brankára

Brankár môže chytať loptu do ruky iba vo vyznačenom pokutovom území. Brankár môže rukou prihrať loptu spoluhráčovi len tak, že lopta sa musí dotknúť ihriska alebo ktoréhokoľvek hráča na vlastnej polovici. Pri porušení tohto pravidla rozhodca nariadi nepriamy voľný kop z polovice ihriska (zo stredovej značky) pre súperovo družstvo. Brankár nesmie vykopávať na súperovu polovicu ihriska loptu z ruky, ani volejom po odraze od zeme. Brankár môže zahrať loptu na súperovu polovicu nohou, ak si ju položí na zem, v tom prípade je lopta v hre a môže byť atakovaný aj súperovým hráčom.

Ak chytí brankár loptu do ruky v bránkovom území po úmyselnej prihrávke od spoluhráča, rozhodca nariadi nepriamy voľný kop z hranice bránkového územia najbližšie k miestu priestupku. Brankár nesmie opakovane chytiť loptu do rúk pokiaľ loptou nezahrá hráč súpera.


III. OSTATNÉ USTANOVENIA:
1. Výstroj: každé družstvo musí mať k dispozícii dve sady rôznofarebných dresov (družstvo v rozpise zápasov uvedené ako hosť má právo farby dresu) hráči k zápasu nastupujú v teniskách bez kolíkov. Všetci hráči sú povinní mať chrániče holení;
2. Po zápasoch výsledky sa anulujú, poradie sa nevyhodnocuje;

3. Každé družstvo obdrží pohár a diplom za účasť!;
4. Ostatné náležitosti:

V konfrontácii, v odvolaní a protestoch platia ustanovenia Pravidiel futbalu a Súťažného poriadku. Odvolania a protesty sa podávajú písomne najneskôr do 20 minút po ukončení stretnutia s odvolacím vkladom 20 € (zahrnutého do mesačnej zbernej faktúry).

Každé družstvo je povinné zaplatiť kauciu vo výške 100€, ktorá sa vracia po skončení turnaja (rieši sa cez mesačnú zbernú faktúru);
5. ObFZ DS hradí prenájom športovej haly, výdavky na technické zabezpečenie turnaja, občerstvenie a stravu pre 15 osôb/družstvo;
6. Cestovné hradia kluby z vlastných prostriedkov;
7. Právo výkladu propozícií prináleží výlučne Organizačnému výboru turnaja.

V Dunajskej Strede dňa 07. januára 2019

Szerencsés Ľudovít                                          Földes Richard                                              Ing. Benovič Arpád

sekretár ObFZ DS                                        predseda ŠTK ObFZ DS                                    predseda ObFZ DS

image
[doc]Súpiska - U15, U13, U11, U9.docx
Prečítané: 161x