02.06.2017, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa KR č. 33/2016-2017

02.06.2017, Ľudovit Szerencsés

KR vydelegovala 30. kolo a vykonala zmeny na 29. kolo

Ospravedlnení:           so-ne: M. Fehér

                                 ne: T. Dohorák, J. Matlák

KR oznamuje R a DZ, že letný preškolovací seminár sa uskutoční v dňoch 23. a 24. júna 2017 (piatok-sobota). Súčasťou seminára sú aj fyzické testy R. KR žiada aby rozhodcovia svoje pracovné záležitosti upravili tak, aby boli prítomní na seminári. Na seminár je potrebné doniesť lekárske potvrdenie o schopnosti vykonávať odbornú činnosť ako aj Výpis z registra trestov nie staršie ako 3 týždne. Miesto seminára KR oznámí dodatočne.

 

Upozornenia pre R !!!

- pred každým stretnutím mládeže je povinná konfrontácia v zmysle čl. 49 SP a čl. B/6/b RS !!!

- R sú povinný mať pri sebe RS ObFZ Dunajská Streda pre súťažný ročník 2016/2017 na stretnutiach, na ktoré sú vydelegované !!!

- tlačivo Zúčtovanie náležitostí delegovaných osôb sú povinný riadne vyplniť so všetkými náležitosťami a včas (do utorka) odovzdať na sekretariát ObFZ. Nesplnenie vyššie uvedenej povinnosti bude mať disciplinárne následky pre R.

- pred uložením Zápisu o stretnutí dôkladne prekontrolovať správnosť vložených údajov.

- na povinnosť vloženia údajov aj v polčasovej prestávke do Zápisu o stretnutí !

- dodržanie Štatútu rozhodcu ObFZ Dunajská Streda !

 

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 0901/724695 (predseda KR) alebo 0901/724­694 (sekretár ObFZ)

 

Úsek KR-DZ

Dôrazne upozorňuje DS na povinnosť vyzdvihnutia kamier na sekretariáte ObFZ najneskôr piatok do 12.00 h !!! Následne kamery musia byť odovzdané späť najneskôr nasledujúci utorok !

Upozorňuje DS na vyplnenie tabuľky Fair play podľa platných noriem SFZ !!!

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční vo štvrtok 8.06.2017 o 17:00 h

 

 

Prečítané: 74x