Zvolanie zasadnutia VV ObFZ a spoločného zasadnutia OK

12.06.2017, Ľudovit Szerencsés

ObFZ Dunajská Streda týmto pozýva na zasadnutie VV ObFZ Dunajská Streda dňa 21.6.2017

členov VV, predsedov ŠTK, KR, DK, KMaŠF, TMK, OdvK a predsedu RK

s nasledovným programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Správa predsedu ObFZ
 4. Schválenie hodnotiacich správ predsedov OK
 5. Schválenie konečných tabuliek súťažného ročníka 2016/2017
 6. Schválenie RS pre súťažný ročník 2017/2018
 7. Schválenie nominačnej listiny Výberov U14 a U12 ObFZ Dunajská Streda na medzinárodný futbalový festivál v Kapošvári
 8. Príprava letného licenčného seminára R a DZ
 9. Príprava Konferencie a aktívu ŠTK
 10. Čerpanie rozpočtu ObFZ DS mesiace 1-5/2017
 11. Rôzne
 12. Záver

Zasadnutie VV sa uskutoční na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda dňa 21.6.2017 (streda) o 16.30 h

Po zasadnutí VV ObFZ Dunajská Streda od 18.00 h sa koná spoločné zasadnutie všetkých OK na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda

sekretár ObFZ Dunajská Streda

Ľudovít Szerencsés

Prečítané: 95x