ÚS č. 8/2017/2018 zo dňa 8.9.2017

08.09.2017, Ľudovit Szerencsés

Športovo-technická komisia

AG SPORT LIGA / VI. LIGA OBFZ DS

1. 4. kolo MZ Družstevník Holice na Ostrove – Družstevník Okoč–Sokolec

ŠTK potvrdzuje splnenie povinnosti vyplývajúcej zo čl. 43/3/b SP SFZ (J. Takács) (DS-STK-2017/2018-0041)

2. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 11. kola MFK Malé Dvorníky – DSC Orechová Potôň dňa 21. októbra 2017 (sobota) o 14:00 na ihrisku Malé Dvorníky. (DS-STK-2017/2018-0042)

 

VI. LIGA DOR U19 OBFZ DS

3. ŠTK upozorňuje Družstevník Okoč–Sokolec na dodržanie čl. B/6/b/5 RS ObFZ Dunajská Streda. (DS-STK-2017/2018-0043)

 

VI. LIGA MŽ U13 OBFZ DS

SKUPINA B:

4. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 2. kola Družstevník Vrakúň – DSC Orechová Potôň dňa 09. septembra 2017 (sobota) o 14:00 na ihrisku Vrakúň. (DS-STK-2017/2018-0044)

 

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční vo štvrtok dňa 14. 09. 2017 o 10:00.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.

Disciplinárna komisia

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie ČK

U35 Bugár Alexander (1161523) OFK Rapid Ohrady, vylúčený za surovú hru, DS: pozastavenie výkonu športu na 2 s.s., podľa 71/1,3ab, 49/1a,2a DP od 06.09.2017.

 

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za vylúčenie po 2. ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 71, 37/3 DP od 06.09.2017

U36 Sárkány Michal (1197622) FC ŠTK 1914 Šamorín B.

 

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4 DP):

U37 Vörös Gabriel (1155137) TJ Družstevník Okoč-Sokolec – zamietnuté.

U38 Ollári Gergely (1210266) TJ Družstevník Baloň - 1 s.s. podmienečne od 06.09.2017 do 05.04.2018.

U39 Kovács Attila (1169721) SC Veľké Dvorníky - 1 s.s. podmienečne od 06.09.2017 do 05.04.2018.

U40 Balogh Attila (1160065) TJ Družstevník Holice n/O – 1 s.s. podmienečne od 06.09.2017 do 05.04.2018.

U41 Zirig Štefan (1331039) FK Blahová Bellova Ves - 1 s.s. podmienečne od 06.09.2017 do 05.04.2018.

U42 Tükör Bálint (1257156) ŠK Trstená n/O - 1 s.s. podmienečne od 06.09.2017 do 05.04.2018.

U43 Görözdi András (1239288) TJ Palas Jahodná - 1 s.s. podmienečne od  06.09.2017 do 05.04.2018.

 

DK upozorňuje hráčov a funkcionárov klubov, aby všetky vyjadrenia, podnety, žiadosti a podklady potrebné k prerokovaniu zasielali na DK vždy v termíne do stredy 12:00 nasledujúceho týždňa po odohratom stretnutí, okrem bodu C/7/e RS. Tie podklady ktoré nebudú zaslané v požadovanom termíne DK prerokuje až nasledujúci týždeň po dni určenom k doručeniu.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 13.09.2017. Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

Komisia rozhodcov

KR vydelegovala 6. kolo a vykonala zmeny na 5. kolo.

Ospravedlnení:

09.09.2017 (sobota): A. Muzsay, A. Klempa, M. Fehér.

10.09.2017 (nedeľa): T. Ürögi, A. Klempa, A. Muzsay.

KR obdržala pochvalu od TJ Družstevník Holice na Ostrove na R T. Ürögi, B. Vígh, A. Muzsay za zápas AG Sport ligy TJ Družstevník Holice na Ostrove – TJ Družstevník Okoč-Sokolec.

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na dodržanie Štatútu rozhodcu ObFZ Dunajská Streda!

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 0901/724 695 (predseda KR) alebo 0901/724 ­694 (sekretár ObFZ).

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 13.09.2017 (streda) o 18:00 h.

Trénersko-metodická komisia

TMK ObFZ Dunajská Streda oznamuje trénerom ktorým končila platnosť licencie UEFA Grassroots C v minulom roku resp. končí dňom 31.12.2017, že sa môžu prihlásiť na seminár trénerov elektronicky cez podateľňu v ISSF (vlastným kontom, uviesť dátum narodenia, telefónne číslo). Seminár na predĺženie licencie C sa uskutoční v prípade dostatočného počtu frekventantov (min. 20).

TMK Vás bude pribežne informovať o termíne a mieste seminára prostredníctvom Úradnej správy na webovej stránke zväzu!

Prečítané: 365x