ÚS č. 4/2017/2018 zo dňa 11.8.2017

11.08.2017, Ľudovit Szerencsés

Športovo-technická komisia

VII. LIGA OBFZ DS

  1. ŠTK nesúhlasí so žiadosťou FC ŠTK 1914 Šamorín „B“ odohrať MZ 2. kola FC ŠTK 1914 Šamorín „B“ – OFK Trhová Hradská v žiadanom termíne. ŠTK nariaďuje ho odohrať v pôvodnom termíne. (DS-STK-2017/2018-0026)

VI. LIGA DOR U19 OBFZ DS

  1. ŠTK berie na vedomie odhlásenie zo súťaže FC Štvrtok na Ostrove a odstupuje ho na doriešenie DK s návrhom pokuty 500,-€ podľa čl. B/2/e RS ObFZ DS. Súperi družstva FC Štvrtok na Ostrove budú mať voľno. (DS-STK-2017/2018-0027)

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční vo štvrtok dňa 17. 08. 2017 (štvrtok) o 10:00.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.

Disciplinárna komisia

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárneho opatrenia (čl. 41/1,2,3,4) :

U2 Karácsony Zalán (1097472) TJ Družstevník Baloň, 2 s.s. od 09.08.2017 do 31.12.2017.

U3 Vörös Gabriel (1155137) TJ Družstevník Okoč-Sokolec – zamietnuté.

 

Oznamy:

U4 Mészáros Márk (1218276), DK na základe žiadosti o určenie pokuty za pozastavenie športovej činnosti uvoľňuje menovanému pozastavenie športovej činnosti od 09.08.2017.

U5 Tászli Dávid (1185797), DK na základe žiadosti o určenie pokuty za pozastavenie športovej činnosti uvoľňuje menovanému pozastavenie športovej činnosti od 09.08.2017.

U6 TJ Dynamo Blatná n/O – DK berie na vedomie úhradu pre PSE Horná Potôň (U379, U1)

DK upozorňuje kluby, hráčov a funkcionárov na uloženú povinnosť – prerušenie všetkých disciplinárnych opatrení na konci súťažného ročníka 2016/2017, ktoré budú pokračovať na začiatku jesennej časti 2017/2018 (17/8, 34/7 DP).

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 16.08.2016.

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZDS uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZDS v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (podľa čl. 84/1 DP).

Komisia rozhodcov

KR vydelegovala 2. kolo a vykonala zmeny na 1. kolo.

 

Ospravedlnení:       so: M. Szerencsés ne: R. Póda

                              so – ne: F. Bürgöndi

KR oznamuje nasledujúcim R, že 2. náhradný letný seminár sa uskutoční dňa 18.08.2017 (piatok) o 18.00 h. v Dunajskej Strede na pôde ObFZ DS. K žiada, aby rozhodcovia svoje pracovné záležitosti upravili tak, aby boli prítomní na seminári. Zoznam : . Póda, R. Polák, T. Dohorák, M. Fehér, G. Világi, B. Vígh, M. Hodosi, M. Köver, A. Muzsay.

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov, aby voľno oznámili 10 dní vopred prostredníctvom  elektronického podania! Zmeny v delegovaní R budú zverejňované v aktuálnom obsadení vždy v piatok do 12:00 hod. Po tomto termíne bude prípadná zmena delegácie na stretnutie oznámená R telefonicky.

KR dôrazne upozorňuje R, že na stretnutia sa majú dostaviť v spoločensky vhodnom oblečení.

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na dodržanie Štatútu rozhodcu ObFZ Dunajská Streda!

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 0901/724­695 (predseda KR) alebo 0901/724­694 (sekretár ObFZ)

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční vo štvrtok 17.08.2017 o 17:00 h.

 

Výkonný výbor

Dňa 10.8.2017 prebehlo na návrh predsedu ObFZ Dunajská Streda hlasovanie per rollam.

Text návrhu: Predkladám návrh na odvolanie Predsedu KR a členov KR ObFZ Dunajská Streda:

  1. Áno schvaľujem odvolanie
  2. Nie, neschvaľujem odvolanie
  3. Zdržal som sa hlasovania

Termín odovzdania hlasov bol stanovený na 13.00 h dňa 10.8.2017

Výsledok:

  1. Áno schvaľujem – 1 hlas
  2. Nie, neschvaľujem – 2 hlasy
  3. Zdržal som sa – 0 hlas

Dvaja nehlasovali.

Návrh neprešiel.

Prečítané: 376x