Úradná správa ŠTK č. 31/2016-2017

13.04.2017, Ľudovit Szerencsés

ŠTK vyzýva FK, funkcionárov, odborné komisie k spolupráci pri príprave nového Rozpisu súťaže 2017/2018, ktorý sa začína postupne pripravovať a spracovávať. Touto cestou žiada o zaslanie pripomienok, námetov a doplnkov na kvalitatívne zlepšenie jeho textovej časti na sekretariát ObFZ Dunajská Streda alebo prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF na ŠTK ObFZ Dunajská Streda.

 

ŠTK upozorňuje FK, že domáci klub je povinný nahrávať z celého stretnutia videozáznam, pričom videozáznam nemôže byť prerušený a musí obsahovať všetky dôležité momenty stretnutia, ako aj odchod DO a hráčov do šatní.

 

ŠTK opätovne upozorňuje FK na dodržanie čl. A/2/i RS ObFZ Dunajská Streda:

Žiadosti o zmenu termínu stretnutia v lehote kratšej ako 21 dní musia podávať cez Zmenu termínu stretnutia (aby k žiadosti mohol vyjadriť aj súper)!!!

Domáci FK, ktorý požiada o zmenu termínu stretnutia najneskôr 21 dní pred jeho konaním, musí podať žiadosť cez Podanie na komisiu - ŠTK!!!

Ak FK pri podaniach nebudú postupovať podľa čl. A/2/i RS ObFZ Dunajská Streda, PODANIA BUDÚ AUTOMATICKY ZAMIETNUTÉ!!!

 

AG SPORT LIGA / VI. LIGA OBFZ DS:

 1. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 24. kola MFK Malé Dvorníky – ŠK Čakany dňa 29. apríla 2017 (sobota) o 16:00 na ihrisku Malé Dvorníky. (DS-STK-2016/2017-0202)

 

VII. LIGA OBFZ DS:

 1. ŠTK kontumuje MZ 21. kola Družstevník Veľká Paka – FO Pataš podľa čl. 82/1/b SP SFZ a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Družstevník Veľká Paka. ŠTK odstupuje FO Pataš na doriešenie DK s návrhom pokuty 150,-€ podľa čl. C/6/c RS ObFZ Dunajská Streda. ŠTK upozorňuje FO Pataš na dodržanie čl. A/7/b RS ObFZ Dunajská Streda – hosťujúce družstvo je povinné do 7 dní zaslať súperovi náhradu 150,- €. (DS-STK-2016/2017-0203)
 2. 21. kolo MZ OFK Padáň – Družstevník Mierovo
  ŠTK odstupuje Družstevník Mierovo na doriešenie DK s návrhom pokuty 50,- € podľa čl. C/6/c za porušenie čl. B/6/b/5 ObFZ Dunajská Streda. (DS-STK-2016/2017-0204)
 3. ŠTK upozorňuje OFK Trhová Hradská na dodržanie čistoty a poriadok vo vlastnom futbalovom areáli. (DS-STK-2016/2017-0205)

 

VI. LIGA D U19 OBFZ DS:

 1. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 19. kola Palas Jahodná – Družstevník Dolný Štál dňa 19. apríla 2017 (streda) o 17:30 na ihrisku Jahodná. (DS-STK-2016/2017-0203)

 

OZNAMY:

 1. SC Potônske Lúky - zmena štatutárnych zástupcov:
  Predseda: Alexander Szöcs, bytom Potônske Lúky č. 40, 930 52 Blahová, mobil: 0907 321 768 Organizačný pracovník: Tibor Vydra, bytom: Potônske Lúky č. 189, 930 52 Blahová, mobil: 0918 546 127
  ISSF manažér: Dominika Szöcsová, bytom Potônske Lúky 190, 930 52 Blahová, mobil: 0908 519 827
  (DS-STK-2016/2017-0201)

 

 

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční vo štvrtok dňa 20. 04. 2017 o 10:00.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa

možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.

 

Prečítané: 191x