Úradná správa ŠTK č. 40/2016-2017

16.06.2017, Ľudovit Szerencsés

DOLEŽITÉ UPOZORNENIA:

  1. ŠTK Aktív spolu s Konferenciou ObFZ Dunajská Streda sa uskutoční dňa 07. júla 2017 (piatok).
  2. Začiatok súťažnej sezóny 2017/2018 je 12. augusta 2017.
  3. ŠTK oznamuje, že do 20. júna 2017 do 24:00 môžu FK podávať elektronickú prihlášku do súťaží ObFZ Dunajská Streda pre súťažný ročník 2017/2018. Podmienky zaradenia družstiev do súťažného ročníka 2017/2018 podľa ustanovení SP SFZ a RS ObFZ Dunajská Streda sú uvedené nižšie
  4. ŠTK oznamuje FK, že do 20. júna 2017 môžu formou elektronického podania požiadať o výnimky resp. podať iné žiadosti k stretnutiam, aby to ŠTK mohol zapracovať do žrebovania.
  5. PODMIENKY PRE ZARADENIE DRUŽSTIEV DO SÚŤAŽÍ ObFZ DUNAJSKÁ STREDA PRE SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2017/2018:
  • Najneskôr do 20. júna 2017 do 24:00 hod zaevidovať prostredníctvom ISSF elektronickú prihlášku družstva do súťaže. Prihlášku je potrebné zaevidovať pre každé družstvo zvlášť!!!!
  • Nenávratný štartovný vklad bude vygenerovaný po schválení prihlášky do mesačnej zbernej faktúry.

AG SPORT LIGA / VI. LIGA ObFZ DS: 180,-€

VII LIGA ObFZ DS: 150,-€

Za nové a znovu prihlásené družstvá dospelých ObFZ Dunajská Streda žiada zložiť kauciu (finančnú zábezpeku) 700,-€. Táto kaucia sa vracia po dohraní súťažného ročníka, resp. prepadne v prospech ObFZ Dunajská Streda v prípade vylúčenia družstva zo súťaže resp. nedohrania súťaže akéhokoľvek dôvodu. Kauciu za súťažný ročník 2017/2018 je potrebné uhradiť na účet ObFZ Dunajská Streda SK57 0200 0000 0012 0526 8056 do 20. júna 2017.

Kluby, zaradené v AG SPORT LIGE / VI. LIGE OBFZ DS a v VII. LIGE ObFZ DS musia mať prihlásené v riadnych dlhodobých súťažiach (SFZ, ZsFZ, ObFZ) minimálne jedno družstvo mládeže. Na základe rozhodnutia VV ObFZ Dunajská Streda za mládežnícke v súťažnom ročníku 2017/2018 sa uznáva družstvo dorastu, starších žiakov, mladších žiakov a prípraviek. V prípade nesplnenia tejto podmienky (čl. B/2/g RS ObFZ Dunajská Streda) musí klub uhradiť nenávratný vklad za družstvo v AG SPORT LIGE / VI. LIGE OBFZ DS vo výške 2.000,- € a v VII. LIGE DS 1.000,- € za súťažný ročník na účet ObFZ Dunajská Streda SK57 0200 0000 0012 0526 8056 do 20. júna 2017.

  • Do súťaží ObFZ Dunajská Streda nebudú zaradené FK, ktoré nebudú mať vyrovnané všetky finančné podlžnosti voči SFZ, ZsFZ, ObFZ alebo voči iným FK.

Dňom 30. júna 2017 končia platnosti protokolov o spôsobilosti futbalových štadiónov. Nová pasportizácia futbalových štadiónov prebehne v druhej polovici mesiaca júl 2017 členmi komisie ŠTK.

Na základe ustanovení zákona č. 440/2015  o športe a zákona č. 1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí sú kladené prísnejšie kritéria na vybavenosti štadiónov a miest, kde sa konajú verejné podujatia.

 

Podmienky minimálneho materiálno-technického zabezpečenia štadiónov :

 

a) hlavná hracia plocha so súvislým trávnatým povrchom s rozmermi podľa Pravidiel futbalu, na ktorú vlastní FO platný Protokol o spôsobilosti (pasport) vydaný ŠTK ObFZ

b) súvislé ohradenie ihriska trubkovou bariérou od divákov, ktorá musí byť umiestnená minimálne 2 metre od postrannej čiary a 4 m od bránkovej čiary. V prípade, že diváci za niektorú z uvedených čiar nemajú prístup, trubková bariéra na tejto strane nie je nutná.

c) kryté hráčske lavičky uzatvorené zboku a zo zadnej strany s kapacitou minimálne pre 13 osôb, t. j. v jednom rade 6 metrov alebo v dvoch radoch 3 metre. Pred striedačkou jeden meter na každú stranu od nej musí byť vyznačená tzv. technická zóna, ktorá je vzdialená 1m od postrannej čiary hracej plochy. Minimálna dĺžka lavičky náhradníkov v jednom rade je 6 metrov, v dvojrade 3 metre.

d) ručné tabuľky na striedanie, nosidlá, lekárnička,

e) riadne vyznačená technická zóna a upravené ihrisko podľa Pravidiel futbalu a Rozpisu súťaže;

f) funkčná svetelná tabuľa – odporúčané na VI. Ligu

g) parkovacie miesta pre osobné motorové vozidlá R a DZ, pričom do týchto priestorov musí byť zamedzený prístup nepovolaným osobám;

h) samostatné šatne pre hráčov domáceho a hosťujúceho družstva s vybavením zodpovedajúcim hygienickým normám s kapacitou pre 18 hráčov + technický personál, sprchy s teplou a studenou vodou výhradne určené družstvám;

i) šatňa pre R a DZ minimálny rozmer 12 m2. Vybavenie šatne - stôl, 4 stoličky, miesto pre odloženie osobných vecí,

j) samostatné šatne pre družstvá hrajúce predzápas.

k) šatne pre hráčov, rozhodcov a delegáta zväzu musia byť umiestnené v murovanej časti budovy.

l) sociálne zariadenie WC pre divákov, a to pre mužov a ženy zvlášť zodpovedajúce kvalitou a počtom podľa STN „Hygienické zariadenie športových stavieb“. WC pre hráčov a delegované osoby umiestniť v priestoroch, kde sa nachádzajú ich šatne a nebudú slúžiť pre divákov.

m) primerané zariadenia pre občerstvenie divákov umiestnené mimo priestorov určených pre hráčov a delegované osoby (použiť poháre plastové alebo papierové);

n) Vo všetkých súťažiach riadených ObFZ je klub, ktorý je organizátorom stretnutia, povinný mať k dispozícii počas majstrovského stretnutia 4 lopty, ktoré pred stretnutím skontroluje rozhodca. (Lopty sú rozmiestnené za každou bránkou a pri stredovej čiare po jednej).

o) V súťažných stretnutiach ObFZ DS domáci klub má povinnosť zabezpečiť minimálne dvoch podávačov lôpt.

Športové areáli,  ktoré nespĺňajú vyššie uvedené kritéria nedostanú protokol o spôsobilosti (pasport). !!!

 

Oznamy:

ŠTK odstupuje nasledovné FK:

Dynamo Blatná n/O, ŠK Čakany, Družstevník Čilizská Radvaň, Družstevník Dolný Štál, Družstevník Holice n/O, PSE Horná Potôň, Družstevník Horný Bar, Družstevník Ižop, TJ Kútniky, Družstevník Lúč n/O, OFK Rapid Ohrady, OFK Padáň, TJ Pataš, ŠK Rohovce, OFK Trhová Hradská, SC Veľké Dvorníky, Družstevník Vrakúň na doriešenie DK s návrhom pokuty po 10,- € za nerešpektovanie C/1 RS (nezaslanie kontaktného formulára).

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční vo štvrtok dňa 21. 06. 2017 o 18:00.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.

Prečítané: 491x