Uradná správa č. 12/2017/2018 zo dňa 5.10.2017

06.10.2017, Ľudovit Szerencsés

Športovo-technická komisia

AG SPORT LIGA / VI. LIGA OBFZ DS

1. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 12. kola OSC Orechová Potôň – FK Baka dňa 29. októbra 2017 (nedeľa) o 14:00 na ihrisku Orechová Potôň. DS-STK-2017/2018-0071)

2. ŠTK odstupuje Družstevník Michal na Ostrove na doriešenie DK s návrhom pokuty 40,-€ (2x20€) podľa čl. B/6/c/i RS ObFZ Dunajská Streda. (DS-STK-2017/2018-0072)

3. ŠTK mení svoje rozhodnutie č. DS-STK-2017/2018-0065, ŠTK odstupuje MFK Malé Dvorníky na doriešenie DK s návrhom pokuty 50,-€ podľa čl. C/5/b RS ObFZ Dunajská Streda za porušenie čl. A/6/d RS ObFZ Dunajská Streda. (DS-STK-2017/2018-0073)

 

VII. LIGA OBFZ DS

4. ŠTK prerokovala námietku OFK Padáň a konštatuje, že námietka je neopodstatnená. (DS-STK-2017/2018-0074)

 

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční vo štvrtok dňa 12. 10. 2017 o 10:00.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.

Disciplinárna komisia

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za vylúčenie po 2. ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 71, 37/3 DP od 5.10.2017

U74 Király Tamás (1389510) TJ Družstevník Okoč-Sokolec

U75 Bolyó Ladislav (1267633) FK Baka

U76 Bartalos Attila (1240818) TJ Družstevník Čilizská Radvaň.

 

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP od 04.10.2017

 

U77 Kuki Ádám (1321532) TJ FO Pataš

Pokuty:

U78 TJ Družstevník Michal n/O – na návrh ŠTK pokuta 40,- €, podľa B/6/c/i RS.

Oznamy:

U79 TJ Palas Jahodná, MFK Malé Dvorníky  - DK žiada kluby o podrobné písomné vyjadrenie k udalostiam – HNS divákov H voči DO a usporiadateľa č.3 voči divákom (H) po stretnutí na HP a pri odchode DO z HP  do 10.10.2017.

 

U80 TJ Družstevník Michal n/O - DK žiada o písomné vyjadrenie k HNS videotechnika (J. Kahát 1077339) voči DO počas stretnutia,  do 10.10.2017, zároveň menovanému predbežným ochranným opatrením zastavuje výkon činnosti funkcionára a zakazuje vstup do priestorov umožňujúce dôjsť do styku s DO, od 04.10.2017 až do vyriešenia prípadu, podľa 71/1,3ab, 43/1,2a DP.

 

U81 PSE Horná Potôň - DK vyhodnotila úradný dohľad zo stretnutia PSE Horná Potôň – TJ Kútniky, bez závad.

 

DK upozorňuje hráčov a funkcionárov klubov, aby všetky vyjadrenia, podnety, žiadosti a podklady potrebné k prerokovaniu zasielali na DK vždy v termíne do stredy 12:00 nasledujúceho týždňa po odohratom stretnutí, okrem bodu C/7/e RS. Tie podklady ktoré nebudú zaslané v požadovanom termíne DK prerokuje až nasledujúci týždeň po dni určenom k doručeniu.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 11.10.2017. Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

Komisia rozhodcov

KR vydelegovala 10. kolo a vykonala zmeny na 9. kolo.

Ospravedlnení R:

7.10.2017 – T. Ürögi, T. Dohorák, R. Póda, Zs. Virág

8.10.2017 – Zs. Virág, F. Bürgöndi, B. Vígh, M. Szerencsés, Cs. Kosár, A. Muzsay

KR obdržala pochvalu od FK Blahová na rozhodcov A. Muzsay, J. Koczó za zápas 8. kola VII. Ligy ObFZ DS FK Blahová – Družstevník Dolný Štál

KR upozorňuje SC Veľké Dvorníky na čl. 73/2 SP – Námietky klubu proti delegovaniu rozhodcu na stretnutie nie sú prípustné !!!

KR vykonal základný pohovor s novými rozhodcami-čakateľmi : M. Nagy, N. Kardos, Cs. Koroknai. Ďalšie stretnutie je naplánované na 11.10.2017 na 15.30 h.

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na dodržanie Štatútu rozhodcu ObFZ Dunajská Streda!

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 0901/724 695 (predseda KR) alebo 0901/724­ 694 (sekretár ObFZ).

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 11.10.2017 (streda) na sekretariáte ObFZ DS o 15:30 h.

Trénersko-metodická komisia

TMK ObFZ Dunajská Streda oznamuje trénerom ktorým uplynula platnosť licencie UEFA Grassroots C v minulom roku resp. končí dňom 31.12.2017, že sa môžu prihlásiť na seminár trénerov elektronicky cez podateľňu v ISSF (vlastným kontom, uviesť dátum narodenia, telefónne číslo) do 15.10.2017 !!!

Seminár na predĺženie licencie C sa uskutoční – pozor zmena !!! dňa 9.12.2017 (sobota) od 09.00 h v Obchodno-informačnom centre, Alžbetínske námestie 1203/7, Dunajská Streda. Poplatok za seminár 50,- € - platí sa pri prezentácii.

Prihlásení tréneri do 5.10.2017: Nagy Ladislav (1318154), Miklós František (1140281), Takács Ondrej (1000826), Horváth Juraj (1041469), Papík Pavol (1079064), Ónodi Attila (1317857), Lyžica Gabriel (1005061), Nagy Peter (1039126), Jávorka Attila (1039186) , Meleg Ľudovít (1357613), Vígh Balázs (1157452), Buka Pavel (1127272), Anton Lakatos (1009791), Zoltán Csápai (1073076), Michal Póda (1186996), Zsolt Győri (1038662), Tomáš Máhr (1072749), Pavol Dudík (1030945)

Zoznam trénerov podľa ISSF, ktorým končila platnosť trénerskej licencie UEFA „C“ v roku 2016 resp. končí dňom 31.12.2017:

Zoltán

Bartalos

Baloň

Gábor

Chudoba

Šamorín

Ladislav

Helész

DS

Adrián

Ollári

Mad

Jozef

Nagy

Šamorín

Ján

Méhes

Kostolné Kračany

Dezider

Pongrácz

Veľký Meder

Karol

Pajor

Veľký Meder

Attila

Szigeti

DS

Tibor

Szászi

Lehnice

Roland

Kocsis

Veľký Meder

Jozef

Csölle

Lehnice

Gábor

Jakóczi

DS

Alojz

Nagy

Nový Život

Krisztián

Vass

Sap

Zoltán

Szerencsés

Holice n/O

Ladislav

Tóth

Orechová Potôň

Dániel

Csepi

Veľký Meder

Vladimír

Zlacký

Orechová Potôň

Robert

Bedecs

Veľký Meder

Balázs

Fekete

Gabčíkovo

Jozef

Gajdács

Michal n/O

Peter

Šnegoň

Lehnice

Július

Bartalos

Mad

Tamás

Csánó

Holice n/O

Arpád

Csörgö

Gabčíkovo

Szilárd

Fekete

Kostolné Kračany

Alexander

Hromada

Dolný Štál

Csaba

Kovács

Baka

Michal

Kovács

Orechová Potôň

Tibor

Méhes

Vrakúň

Adorján

Nagy

DS

Imrich

Puha

Vieska

Tibor

Soós

Jurová

Peter

Šandal

Veľké Dvorníky

Zoltán

Tászli

Jahodná

Zoltán

Thaly

Blatná n/O

Ján

Zsákovics

DS

 

 

Tréneri, ktorí absolvovali predlžovací seminár dňa 10.12.2016 a neurobili posledný krok k predĺženiu licencie trénera prikladáme záverečný postup: 

Ide o trénerov : Ferdinand Szabó, Peter Lelkes, Peter Füssi, Milan Škoda, Zsolt Dórák, Gábor Kovács

POSTUP AKO ŽIADAŤ VYDANIE LICENCIE TRÉNERA PO ABSOLVOVANÍ PREŠKOLENIA (SEMINÁRA) TRÉNEROV

Podmienkou predĺženia licencie trénera je absolvovať príslušné preškolenie (seminár) trénerov licencie GRASSROOTS C, resp. UEFA. Po splnení všetkých podmienok absolventi obdržia certifikát -

Ako postupovať pri žiadosti o predĺženie licencie trénera po úspešnom absolvovaní preškolenia (seminára) trénerov:

  1. Vypísať tlačivo Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie
  2. Priložiť kópiu certifikátu získaného po absolvovaní preškolenia (seminára) trénerov GRASSROOTS C
  3. Priložiť fotografiu s rozmerom 2 x 2,5 cm.
  4. Vypísať aktuálne kontaktné údaje + korešpondenčnú adresu, kde vám bude  licencia doručená poštou.

Všetky vyššie uvedené dokumenty je potrebné zaslať poštou na adresu:

Slovenský futbalový zväz

Zsolt Pakusza - manažér vzdelávania trénerov

Tomašikova 30C

821 01 Bratislava

 

ZA VYSTAVENIE LICENCIE SA UŽ NEPLATIA ŽIADNE POPLATKY!

TRÉNERSKÉ LICENCIE MAJÚ PLATNOSŤ 3 ROKY a po ukončení platnosti trénerskej licencie je potrebné absolvovať príslušný počet hodín v rámci seminára trénerov (preškolenia) a požiadať o predĺženie platnosti licencie -

V prípade nedoručenia licencie sa informujte na e-mail: zsolt.pakusza@futbalsfz.sk.

Sekretariát

Sekretariát ObFZ Dunajská Streda oznamuje, že v dňoch 6.10. (piatok), 9.10. (pondelok), 20.10. - 23.10. (piatok až pondelok) 2017 neúraduje.

Prečítané: 340x