Úradná správa č.1 zo dňa 10.07.2017

10.07.2017, Ľudovit Szerencsés

Športovo-technická komisia

1. ŠTK oznamuje, že pridelila žrebovacie čísla prihláseným družstvám nasledovne:

 

VI. liga ObFZ DS/AG Sport liga

1 Družstevník Michal n/O 9 TJ Kútniky
2 Palas Jahodná 10 Družstevník Okoč-Sokolec
3 FK Veľká Paka 11 Družstevník Ižop
4 Družstevník Vrakúň 12 SC Veľké Dvorníky
5 DSC Orechová Potôň 13 ŠK Čakany
6 Družstevník Baloň 14 Družstevník Horný Bar
7 MFK Malé Dvorníky 15 PSE Horná Potôň
8 FK Baka 16 Družstevník Holice n/O

VII. liga ObFZ DS

1 Družstevník Čilizská Radvaň 8 ŠK Rohovce
2 ŠK Trstená n/O 9 Dynamo Blatná n/O
3 OFK Trhová Hradská 10 FK Trnávka
4 FK Blahová 11 SC Potônske Lúky
5 Družstevník Dolný Štál 12 TJ Pataš
6 OFK Rapid Ohrady 13 FC ŠTK 1914 Šamorín B
7 Družstevník Mierovo 14 OFK Padáň

VI. liga D U19 ObFZ DS

1 FC Štvrtok n/O 6 Družstevník Holice n/O
2 PSE Horná Potôň 7 ŠK Rohovce
3 OFK Trhová Hradská 8 Palas Jahodná
4 Družstevník Topoľníky 9 SC Veľké Dvorníky
5 Družstevník Dolný Štál 10 Družstevník Okoč-Sokolec

IV. liga SŽ U15 ObFZ DS

1 Družstevník Dolný Štál 6 Družstevník Vrakúň
2 Družstevník Topoľníky 7 Družstevník Baloň
3 OFC Sap-Ňárad 8 FK Baka
4 DSC Orechová Potôň 9 NAFC Veľké Blahovo
5 Družstevník Okoč-Sokolec 10 FK Zlaté Klasy

IV. liga MŽ U13 ObFZ DS

Skupina A Skupina B Skupina C
1 Blatná n/O 1 Michal n/O 1 Ohrady
2 Nový Život 2 Horná Potôň 2 Padáň
3 Čenkovce 3 Orechová Potôň 3 Dolný Štál
4 Štvrtok n/O 4 Vydrany 4 Topoľníky
5 Janíky 5 Kútniky 5 Trhová Hradská
6 Lehnice 6 Trstená n/O 6 Jahodná
7 Čakany 7 Veľké Blahovo 7 Okoč-Sokolec
8 Trnávka 8 Malé Dvorníky 8 Ižop
9 Holice n/O 9 Vrakúň 9 Čilizská Radvaň

III. liga P U11 ObFZ DS

Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 Skupina 4 Skupina 5
1 FK Zlaté Klasy 1 Orechová Potôň 1 Gabčíkovo 1 FC 1904 DAC 1 Lehnice
2 Roma Zlaté Klasy 2 Vydrany 2 Vrakúň 2 Topoľníky 2 Veľká Paka
3 Štvrtok n/O 3 Malé Dvorníky 3 Sap-Ňárad 3 Okoč-Sokolec 3 Holice n/O
4 Čenkovce 4 Jahodná 4 Čilizská Radvaň 4 Veľký Meder 4 Potônske Lúky
5 Rohovce

2. ŠTK oznamuje FK, že rozlosovanie zápasov na soboty a nedele bude zverejnené na Futbalnete od 20.7.2017

Oznamy

Na základe ustanovení zákona č. 440/2015 o športe a zákona č. 1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí sú kladené prísnejšie kritéria na vybavenosti štadiónov a miest, kde sa konajú verejné podujatia.

Podmienky minimálneho materiálno-technického zabezpečenia štadiónov :

a) hlavná hracia plocha so súvislým trávnatým povrchom s rozmermi podľa Pravidiel futbalu, na ktorú vlastní FO platný Protokol o spôsobilosti (pasport) vydaný ŠTK ObFZ

b) súvislé ohradenie ihriska trubkovou bariérou od divákov, ktorá musí byť umiestnená minimálne 2 metre od postrannej čiary a 4 m od bránkovej čiary. V prípade, že diváci za niektorú z uvedených čiar nemajú prístup, trubková bariéra na tejto strane nie je nutná.

c) kryté hráčske lavičky uzatvorené zboku a zo zadnej strany s kapacitou minimálne pre 13 osôb, t. j. v jednom rade 6 metrov alebo v dvoch radoch 3 metre. Pred striedačkou jeden meter na každú stranu od nej musí byť vyznačená tzv. technická zóna, ktorá je vzdialená 1m od postrannej čiary hracej plochy. Minimálna dĺžka lavičky náhradníkov v jednom rade je 6 metrov, v dvojrade 3 metre.

d) ručné tabuľky na striedanie, nosidlá, lekárnička,

e) riadne vyznačená technická zóna a upravené ihrisko podľa Pravidiel futbalu a Rozpisu súťaže;

f) funkčná svetelná tabuľa – odporúčané na VI. Ligu

g) parkovacie miesta pre osobné motorové vozidlá R a DZ, pričom do týchto priestorov musí byť zamedzený prístup nepovolaným osobám;

h) samostatné šatne pre hráčov domáceho a hosťujúceho družstva s vybavením zodpovedajúcim hygienickým normám s kapacitou pre 18 hráčov + technický personál, sprchy s teplou a studenou vodou výhradne určené družstvám;

i) šatňa pre R a DZ minimálny rozmer 12 m2. Vybavenie šatne - stôl, 4 stoličky, miesto pre odloženie osobných vecí,

j) samostatné šatne pre družstvá hrajúce predzápas.

k) šatne pre hráčov, rozhodcov a delegáta zväzu musia byť umiestnené v murovanej časti budovy.

l) sociálne zariadenie WC pre divákov, a to pre mužov a ženy zvlášť zodpovedajúce kvalitou a počtom podľa STN „Hygienické zariadenie športových stavieb“. WC pre hráčov a delegované osoby umiestniť v priestoroch, kde sa nachádzajú ich šatne a nebudú slúžiť pre divákov.

m) primerané zariadenia pre občerstvenie divákov umiestnené mimo priestorov určených pre hráčov a delegované osoby (použiť poháre plastové alebo papierové);

n) Vo všetkých súťažiach riadených ObFZ je klub, ktorý je organizátorom stretnutia, povinný mať k dispozícii počas majstrovského stretnutia 4 lopty, ktoré pred stretnutím skontroluje rozhodca. (Lopty sú rozmiestnené za každou bránkou a pri stredovej čiare po jednej).

o) V súťažných stretnutiach ObFZ DS domáci klub má povinnosť zabezpečiť minimálne dvoch podávačov lôpt.

Športové areáli, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené kritéria nedostanú protokol o spôsobilosti (pasport). !!!

Zmena štatutárov

1. Družstevník Dolný Štál - predseda klubu JUDr. Alexander BÍRÓ, 0905408949, organizačný pracovník Ing. Zoltán LÁSZLÓ, 0907635313, ISSF manažér Róbert BOTH, 0903543338

2. TJ FO Pataš - predseda klubu Tímea CSICSAYOVÁ, 0915230773, organizačný pracovník Mgr. Zoltán SOÓS, 0915988883, ISSF manažér Ladislav CSÁNÓ 0908396949

Prečítané: 250x