Odvolacia komisia
DS-OK-2016/2017-0002
Rozhodnutie
Odvolacia komisia na svojom zasadnutí 16.11.2016 prerokovala odvolanie PSE Horná Potôň voči rozhodnutiu DK - U187 a U188. Rozhodnutie: Odvolacia komisia ObFZ Dunajská Streda konanie vo veci podľa čl. 55/9/a Stanov ObFZ Dunajská Streda zastavuje Odôvodnenie: Odvolacia komisia podľa čl. 55/2 Stanov ObFZ Dunajská Streda rozhoduje v druhom stupni o odvolaniach proti rozhodnutiam volebnej komisie, disciplinárnej komisie a proti rozhodnutiam iných orgánov ObFZ vydaných v prvom stupni, proti ktorým je odvolanie prípustné, ak ďalej nie je ustanovené inak. Voči sankciám uloženým Disciplinárnou komisiou ObFZ Dunajská Streda je prípustné odvolanie, ktoré podľa článku 84 ods.1 DP je potrebné podať na disciplinárnu komisiu, ktorá rozhodovala v prvom stupni. Podľa čl. C/7/f RS pre súťažný ročník 2016/2017 odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Dunajská Streda v lehote do 7 kalendárnych dní. Odvolanie voči rozhodnutiam Disciplinárnej komisie ObFZ Dunajská Streda pod č. U187 a U188 boli podané prostredníctvom ISSF systému orgánom druhého stupňa a nie orgánom prvého stupňa, ktoré rozhodnutie vydal, tým neboli splnené podmienky na konanie a rozhodnutie vo veci. Mgr. Čomor Peter Predseda odvolacej komisie ObFZ Dunajská Streda
Rozhodnutie: DS-OK-2016/2017-0002
Klub: PSE Horná Potôň
Dátum zaevidovania: 18.11.2016 09:45
Dátum vyriešenia: 18.11.2016 09:45
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
50 EUR 18.11.2016 09:45