Trénersko-metodická komisia
DS-TMK-2016/2017-0001
Predĺženie licencií
TMK Dunajská Streda oznamuje všetkým trénerom ktorým skončí platnosť licencie UEFA Grassroots C ku dňu 31.12.2016, že organizuje jednodňový preškoľovací seminár k predĺženiu uvedených trénerských licencií. Vaše prihlášky podávajte elektronicky cez ISSF na Trénersko-metodickú komisiu ObFZ Dunajská Streda do 30.09.2016 (do prihlášky treba uviesť meno, priezvisko, registračné číslo a číslo licencie). Poplatok za seminár je 50,- Eur, ktorý je potrebný uhradiť na účet ObFZ Dunajská Streda SK43 0200 0000 0030 3558 8856, variabilný symbol 3334, doplňujúci údaj meno trénera. Miesto, dátum a program seminára bude zverejnený v ÚS TMK dodatočne.
Rozhodnutie: DS-TMK-2016/2017-0001
Dátum zaevidovania: 09.09.2016 08:13
Dátum vyriešenia: 09.09.2016 08:13
Stav: Vyriešené